Administrator danych osobowych - Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach
informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Straży Miejskiej w Gliwicach, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

Dane kontaktowe:
Aneta Greinert – inspektor ochrony danych w Straży Miejskiej w Gliwicach,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

 

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

 

1. Administratorem danych osobowych w Straży Miejskiej w Gliwicach jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych straży    miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w przypadkach gdy:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (m.in. do celów rekrutacji, udziału w akcjach organizowanych przez Straż Miejską w Gliwicach),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, tj. w związku z podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, czy też w związku z koniecznością ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
3. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującym w Straży Miejskiej w Gliwicach jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Będą one przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, o którym mowa powyżej, a także przepisami powszechnie obowiązującymi w zależności od obowiązków ustawowych nałożonych na Straż Miejską w Gliwicach w tym zakresie.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi  z RODO oraz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.  Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
9.  Przetwarzane dane osobowe Straż Miejska w Gliwicach nie zamierza przekazywać do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

 
Formularz kontaktowy
 

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...