Kandydaci na stanowisko strażnika miejskiego przechodzą następujące etapy rekrutacji:

 

 • Weryfikacja złożonych dokumentów – analiza dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu oraz sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
 • Test z wiedzy ogólnej – kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu, problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem oraz topografią miasta Gliwice.
 • Test sprawności fizycznej – poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia ogólnego poziomu sprawności fizycznej niezbędnej do pracy na stanowisku strażnika miejskiego. Poziom ogólnej sprawności fizycznej kandydata określa średnia ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - po zebraniu potrzebnych informacji oraz analizie dokumentów kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Badania psychologiczne oraz badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.), w tym w szczególności: 

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia  obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz   innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub    zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • cieszenie się nienaganną opinią,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobra znajomość topografii miasta Gliwice,
  • znajomość przepisów: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.),


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
  •   ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
  •   ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 • ukończony kurs samoobrony,
 • ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca patrolowa w terenie,
 • praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych
 • miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 • równoważny system czasu pracy,
 • umowa o pracę na czas określony.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • podpisane odręcznie CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy,
 • kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia stron z książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz z potwierdzeniem  
 • uregulowanego stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • kwestionariusz osobowy oraz formularz oświadczeń opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory/pod treścią ogłoszenia - pliki do pobrania.
 
Formularz kontaktowy
 

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...