Dla mediów

Do kontaktu z mediami zostali upoważnieni funkcjonariusze Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej:
inspektor Piotr Ichniowski
młodszy strażnik Andrzej Chodorowski
aplikant Ewa Kempka
Kontakt:

Telefon: (32) 338-19-98
Kom.: 793-112-089
E-mail: rzecznik@smgliwice.pl

Pytania i odpowiedzi
Pytania o palenie traw, gałęzi, liści i kontrole na ogródkach działkowych
Odpowiedź dodana: 20.04.2021

1. Jakie są zagrożenia i sankcje wynikające ze spalania traw, gałęzi, liści i śmieci?

Spalanie traw, gałęzi, liści i śmieci powoduje zwiększoną ilość zadymienia oraz smogu. W większym stężeniu dym wynikający ze spalania może być duszący i bardzo nieprzyjemny, może również powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wypalanie traw oraz spalanie liści czy gałęzi może spowodować rozprzestrzenianie się ognia na większe tereny, a co za tym idzie, pożar oraz zagrożenie dla ludzi i środowiska.

W myśl art. 191 Ustawy o Odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) ten, kto wbrew zakazowi ujętemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub wspólspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

Art. 155 Ustawy o Odpadach zakazuje termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 ust.7 tejże Ustawy, który dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

2. Czy są przeprowadzane rutynowe kontrole na działkach i w ogrodach?

Tak są przeprowadzane. Między innymi jednym z obowiązków jakie wykonywane są na terenie Miasta to rutynowe kontrole na terenach R.O.D.

3.  Ile kontroli przeprowadzono w ubiegłym roku oraz ile i jakie kary nałożono?

W ubiegłym roku przeprowadzono 198 kontroli spalania na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Nałożono 61 mandatów karnych na łączną kwotę 8800zł, oraz zastosowano 30 środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń.

Wartym uwagi jest, iż mimo panującej pandemii statystki dotyczące ilości kontroli spalania utrzymują się na stabilnym poziomie – w latach 2019 i 2018 było to kolejno 205 i 210 kontroli spalania na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Procedury w przypadkach usuwania pojazdów
Odpowiedź dodana: 22.04.2021

Co do zasady nie występują przesłanki do usunięcia pojazdu, w przypadkach, gdy pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany i pozostawiony jest poza drogą publiczną, strefą oznaczoną znakami drogowymi D-40 i D-41 (strefa zamieszkania, czyli obszarem obejmującym drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) lub strefą ruchu oznaczoną znakami drogowymi D-52 i D-53 (tj. obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) tj., np. na terenie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni.

W przypadku pojazdu pozostawionego na drodze publicznej, gdy występują przesłanki do usunięcia pojazdu, prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia powodu pozostawienia go w danym miejscu, które trwają kilka tygodni a czasem w sprawach skomplikowanych nawet 12 miesięcy. Pojazd zostaje usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela w momencie ustalenia wszystkich okoliczności pozostawienia pojazdu w toku czynności wyjaśniających. W ponad 70% przypadków po ustaleniu właściciela pojazdu, dochodzi do jego usunięcia przez niego osobiście.

Pytanie dotyczące działań jednostki w trakcie pandemii
Odpowiedź dodana: 10.04.2021

Aktualnie wszyscy funkcjonariusze zadaniowani są pod kątem przestrzegania reżimu sanitarno-epidemicznego. Zadania delegowane są zależnie od obowiązujących przepisów. Do zadań tych należą m.in.: kontrola parków, skwerów, wszystkich przestrzeni publicznych, rejonów cmentarzy, placówek handlowych, targowisk, a także środków publicznego transportu zbiorowego.

Kontrole prowadzone są pod kątem zakrywania ust oraz nosa, stosowania dystansu społecznego, prowadzonych działalności gospodarczych oraz ich reglamentowania, a także stosowania się przez przedsiębiorców do aktualnych obostrzeń wynikających z przepisów prawa.

Od początku trwania pandemii (okres od 14.03.2020 r. do 31.03.2021 r.) przeprowadzono łącznie 17 892 kontrole pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych na terenie miasta, a także podjęto 2637 interwencji. Mieszkańcy przekazali 499 zgłoszeń dotyczących naruszania obowiązujących przepisów sanitarnych, a za pomocą miejskiego monitoringu wizyjnego ujawniono kolejne 973 wykroczenia. W związku z podejmowanymi interwencjami nałożono 156 mandatów, a także wymierzono 2456 pouczeń i skierowano 25 wniosków o ukaranie do Sądu.

Oczywiście jednostka nadal pozostaje do dyspozycji Mieszkańców w zakresie realizacji pozostałych zadań ustawowych, a w szczególności zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Pragnę zauważyć, że jedynie marcu 2021 roku odnotowano 2361 zgłoszeń Mieszkańców oraz 1930 zgłoszeń z monitoringu we wszystkich sprawach będących w kompetencji strażników. Nadto w zakresie obostrzeń sanitarnych wpłynęło w marcu 29 zgłoszeń Mieszkańców (23 niepotwierdzone, 6 potwierdzonych) oraz 123 zgłoszenia z monitoringu miejskiego.

Jednostka dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom miasta, również bezpieczeństwo w ramach panującego stanu pandemii. Funkcjonariusze na bieżąco reagują na wykroczenia, zwracają uwagę i pouczają osoby przebywające w miejscach publicznych o konieczności prawidłowego zasłaniania ust oraz nosa, lecz należy pamiętać, iż bardzo wiele zależy od samych mieszkańców oraz od gości naszego miasta, którzy poruszają się w przestrzeni publicznej.

Czy Straż Miejska reaguje na pojazdy rozjeżdżające zieleń?
Odpowiedź dodana: 19.03.2021

W tym zakresie od początku roku dyżurny jednostki przyjął 34 zgłoszenia w zakresie niszczenia roślinności. Każde z nich zostało obsłużone do 20 minut. Ujawniono 22 wykroczenia, a wobec sprawców wykroczeń wyciągnięte zostały lub zostaną w przypadku trwania czynności wyjaśniających konsekwencje prawne.

Nadmieniam, iż od kilku lat prowadzone są akcje informacyjne, a także okresowe działania prewencyjno-kontrolne z nastawieniem na ujawnianie wykroczeń, jednak w wielu przypadkach konieczne są zmiany infrastrukturalne lub rekultywacje terenu.

Za pośrednictwem między innymi social-mediów, przekazywane były informacje o konsekwencjach wynikających z niszczenia zieleni – informacja_1, informacja_2.

Ochrona środowiska, jest ważnym aspektem funkcjonowania jednostki, jednak podkreślić muszę iż z uwagi na działania priorytetowe związane z pandemią SARS-COV-2 w tym poleceniami Wojewody Śląskiego związanymi z narzuceniem na straże miejskie i gminne obowiązków wykonywania określonych zadań od marca 2020 r. czynności prewencyjno-kontrolne w zakresie niszczenia roślinności uległy ograniczeniu.

Dla przykładu zauważyć należy, iż  w okresie poza pandemią, niosącym za sobą inne działania priorytetowe na rzecz wspierania mieszkańców, funkcjonariusze średniorocznie podejmują około 650 interwencji zakresie niszczenia zieleni (informacja na podstawie danych statystycznych za lata 2018 i 2019).

Ile wraków samochodowych w naszym mieście udało się już usunąć i ile pozostało do usunięcia?
Odpowiedź dodana: 10.12.2020

W bieżącym roku kalendarzowym 2020, usunęliśmy 17 pojazdów z terenu Miasta Gliwice, które były pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub miały znamiona nieużytkowania – na podstawie art. 50a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z pozn. zm.). Pozostało 26 pojazdów zalegających na terenie miasta.
[dane na dzień udzielenia odpowiedzi]

Ile kontroli palenisk w tym roku przeprowadziła Straż Miejska w Gliwicach i ile osób ukarano za nieprawidłowe palenie?
Odpowiedź dodana: 07.12.2020

W okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 5.12.2020 r. przeprowadziliśmy łącznie 836 kontroli palenisk domowych, w wyniku których ujawniliśmy 14 wykroczeń w związku z art. 191 ustawy o odpadach (termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów) – tu w 3 przypadkach zastosowaliśmy środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, a 11 razy w postaci grzywny w drodze mandatu karnego. Ujawniliśmy również 2 wykroczenia określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska polegające na nieprzestrzeganiu ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – z czego w 1 przypadku zastosowaliśmy pouczenie, a w drugim przypadku grzywnę w drodze mandatu karnego.
Łączna kwota mandatów karnych wyniosła 3.050,00 złotych.

Czy gliwicka Straż Miejska dostosowała się do zaleceń Wojewody Śląskiego i ograniczyła liczbę kontroli w terenie?
Odpowiedź dodana: 07.12.2020

Zgodnie z poleceniem Nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13.03.2020 r., w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wskazane polecenie decyzją Nr ZKI.6330.9.5.2020 (13) Wojewoda Śląski odwołał z dniem 30.09.2020 r., gdzie następnie 21.10.2020 r. decyzją Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15) ponownie wydał polecenie ograniczenia do niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, uchwalonych przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr VI/21/12/2020 z dnia 22.06.2020 r. W związku z powyższym zastosowaliśmy pewne ograniczenia, pozostając jednak do dyspozycji Mieszkańców. Kontrole palenisk wykonujemy jedynie w przypadkach podpartych bezpośrednim zgłoszeniem Mieszkańców na temat możliwości nieprawidłowego spalania paliw w piecu. Udajemy się na miejsce i w przypadku braku oczywistych przesłanek nie wchodzimy do domów. Jednakże reagujemy skutecznie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości.

Pytania o Plac Piastów w Gliwicach
Odpowiedź dodana: 30.11.2020

1. Czy często macie, Państwo, telefony z prośbą o interwencje na placu Piastów? Czego one dotyczą, jakie to zgłoszenia?

W okresie od 1 stycznia do 26 listopada 2020 roku przyjęto łącznie 162 zgłoszenia ze strony Mieszkańców miasta w związku z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego. Wśród tych zgłoszeń dominował problem spożywania alkoholu (61) oraz osób nietrzeźwych przebywających w miejscu publicznym (36). Pozostałe dotyczyły zakłócania ładu i porządku publicznego (29), osób leżących w miejscu publicznym (23), osób bezdomnych (9) oraz naruszania wprowadzonych obostrzeń sanitarnych (4).

2. Jak często SM patroluje to miejsce i jakie problemy zauważają funkcjonariusze z patroli.

Plac Piastów jest i pozostaje jednym z priorytetów. Od początku roku przeprowadzone zostały 424 kontrole rejonu Placu Piastów. Ponadto cały teren objęty jest całodobową obserwacją poprzez miejski monitoring wizyjny. Z monitoringu najwięcej zgłoszeń dotyczyło między innymi – spożywania alkoholu w miejscu publicznym (168), osób leżących w miejscu publicznym (66) czy zanieczyszczania miejsca publicznego (29). Wszystkich zgłoszeń pochodzących z monitoringu miejskiego było 324.

3. Co strażnicy robią w przypadku np. pijaków oblegających przystanek? Wlepiają mandaty? Przeganiają tych ludzi?
W przypadku napotkania osób nietrzeźwych w miejscu publicznym, jakim są przystanki na Placu Piastów, podejmowane są kroki przewidziane przepisami obowiązującego prawa. W okresie od początku roku w wyniku przeprowadzonych interwencji przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień 63 osoby, a 3 do miejsca zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia życia aż 14 osób przekazanych zostało pogotowiu ratunkowemu. Za zakłócanie ładu i porządku publicznego wystawiono 5 mandatów i zastosowano 1 pouczenie w ramach środów oddziaływania wychowawczego, a za zanieczyszczanie miejsca publicznego 40 mandatów i 27 pouczeń. Dodatkowo za usiłowanie i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym wystawiono 83 mandaty, 128 pouczeń oraz 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

4. Ile zgłoszeń/interwencji było od początku tego roku (jeśli ze sprawdzeniem tak długiego okresu jest problem, to proszę podać liczby z pół roku lub przynajmniej 3 m-cy).

W okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. otrzymano łącznie 486 zgłoszeń, dodatkowo przeprowdzono 424 kontrole w sumie ujawniono 481 wykroczeń o charakterze porządkowym.

5. Czy jest możliwość, by tych patroli na pl. Piastów było jeszcze więcej?

Plac Piastów zawsze był i jest priorytetem i ilość kontroli wyraźnie wskazuje na intensywne działania na tym obszarze. Ponadto miejsce to znajduje się pod stałym nadzorem monitoringu miejskiego i w przypadku ujawnienia popełnienia wykroczenia, przestępstwa lub sytuacji zagrożenia życia, kierowane są tam doraźne patrole Straży Miejskiej. Jednakże zwrócić uwage nalezy na fakt, iż strażnicy obsługują całe miasto a zgłoszeń nie ubwa z dnia na dzień. Dodatkowo doszły nowe zadania w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19, co generuje bardzo dużo kontrole i działania na pozostałej części miasta.

Pytania o działania w trakcie pandemii w związku z decyzją Wojewody Śląskiego
Odpowiedź dodana: 20.10.2020

1. Czy prowadzą Państwo rutynowe kontrole palenisk, ścigacie nieprawidłowo parkujących kierowców?

W dalszym ciągu realizowane są zadania ustawowe związane kontrolą ładu i porządku publicznego, a także bieżące interwencje zgłaszane przez Mieszkańców.

 

2. Jaki procent Państwa sił został oddelegowany do prowadzenia działań związanych z pandemią, a ilu funkcjonariuszy pozostaje w gotowości interwencyjnej w innych sprawach?

Do zadań stricte związanych z pandemią oddelegowaliśmy 100% patroli, które mimo wszystko pozostają w gotowości interwencyjnej do podejmowania działań w sprawach porządkowych.

 

3. Jakie działania podejmują Państwo w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19?

Aktualnie wszyscy funkcjonariusze zadaniowani są pod kątem przestrzegania reżimu sanitarno-epidemicznego. Zadania delegowane są zależnie od obowiązujących przepisów zaktualizowanych Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Do zadań tych należą m.in.: kontrola parków, skwerów, wszystkich przestrzeni publicznych, otoczeń cmentarzy, placówek handlowych, targowisk, a także środków publicznego transportu zbiorowego.
Kontrole prowadzone są pod kątem zakrywania ust oraz nosa, stosowania dystansu społecznego, prowadzonych działalności gospodarczych oraz ich reglamentowania, a także stosowania się przez przedsiębiorców do aktualnych obostrzeń wynikających z przepisów prawa.

Skip to content