Młodzi ludzie coraz częściej zachowują się agresywnie, a także przyjmują postawę wrogą wobec otoczenia, swoich rówieśników i osób dorosłych. Wynikać to może z braku zaspokajania podstawowych, a zarazem najważniejszych potrzeb emocjonalnych dorastającego człowieka takich jak miłość, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, uznania oraz przynależności.

W konsekwencji młodzież nie potrafi radzić sobie z trudnościami życia codziennego, a frustrację, gniew, żal, wszelkie niepowodzenia odreagowuje poprzez zachowania agresywne bądź autoagresję.

W oparciu o obserwację zachowań młodzieży oraz wywiadów i rozmów przeprowadzonych z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów, zauważa się następujące problemy:
  • niska kultura osobista młodych osób,
  • agresywne zachowania,
  • używanie wulgaryzmów,
  • zaczepki, wymuszenia, bójki zastraszanie,
  • niechęć do nauki,
  • brak poszanowania prawa,
  • brak szacunku do otaczającego świata.
Program, profilaktyczny pomóc ma zarówno pedagogom, jak i rodzicom w realizacji trudnego zadania, jakim jest kształtowanie młodego człowieka, przy jednoczesnym podwyższaniu poziomu wiedzy prawnej z zakresu przeciwdziałania agresji nieletnich.

Celem głównym jest uświadomienie pojęcia prawa, odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego łamania.

Cele szczegółowe natomiast to: m.in. podniesienie wiedzy uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej, przedstawienie skutków stosowania agresji wobec drugiego człowieka, przedstawienie metod odmawiania, przy jednoczesnej presji otoczenia, uczenie reagowania na zjawiska przemocy, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, zapoznanie z różnymi formami agresji, uwrażliwienie na drugiego człowieka, kształtowanie postawy asertywnej, ukazanie prawnych skutków agresywnych zachowań, uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów w sposób nieagresywny, wyjaśnienie potrzeby i konieczności zgłaszania wszelkich przejawów agresji.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...