Ustawa:

1. Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

2. Z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

3. Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

5. Z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

6. Z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

7. Z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

8. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

9. Z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

10. Z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

11. Z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach.

12. Z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

13. Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

14. Z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

15. Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

16. Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

17. Z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

18. Z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

19. Z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

20. Z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

21. Z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

24. Z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

25. Z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

26. Z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

27. Z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

28. Z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

29. Z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

30. Z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

31. Z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

32. Z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

33. Z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

34. Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

35. Z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

 
Rozporządzenie:

12. Z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

13. Z dnia 21 grudnia 2009 r. W sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).

14. Z dnia 30 maja 2014 r. W sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

15. Z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).

16. Z dnia 12 listopada 2009 r. W sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.

17. Z dnia 18 grudnia 1998 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

18. Z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 

Uchwały:
 

 

2. Uchwała Nr XIV/316/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach.

 

3. Uchwała Nr XXVII/738/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach.

 

4. Uchwała Nr XXXVIII/785/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach.

 

5. Uchwała Nr VI/111/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Straż Miejska w Gliwicach.

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...