1. Miejsca parkingowe dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

p niepelnosprawni1

„Koperta” to przywilej, do którego mają prawo określone osoby. Niestety, jest on wciąż ignorowany. Aby „uwolnić” koperty, Straż Miejska w ramach codziennej służby egzekwuje przepisy, podejmując interwencje wobec kierowców, którzy je łamią.

Strażnicy sprawdzają również prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przepisy przewidują kilka sposobów oznakowania miejsc przeznaczonych dla pojazdów osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zarówno uczestnicy ruchu drogowego jak i podejmujący interwencje funkcjonariusze mają wątpliwości związane z nieprawidłowym lub mało czytelnym oznakowaniem.

Strażnicy, w przypadku stwierdzenia takiego oznakowania, sygnalizują zarządcom dróg o niedostatkach w oznakowaniu oraz są zmuszeni do odstąpienia od zastosowana sankcji za wykroczenia w tych przypadkach, gdy okoliczności sprawy nie dają dostatecznych podstaw do stwierdzenia winy sprawcy czynu zabronionego.

Są to kwestie szczególnie istotne, gdyż nasza praktyka dowodzi, iż często zarządcy popełniają błędy dotyczące oznakowania terenu, które skutkują tym, że zarówno strażnicy jak również inne służby nie mogą podjąć na tych terenach skutecznych działań.

Z naszych doświadczeń wynika, iż najlepszym sposobem, a zarazem takim, który nie budzi żadnych wątpliwości jest sposób prezentowany poniżej.

 

p niepelnosprawni2

Miejsce oznakowane jest znakiem pionowym D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem) oraz znakiem poziomym P-20 „koperta" i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej).

Warunki oznakowania miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Oprócz kontroli strażnicy wskazują również miejsca, w których mogłyby być wyznaczone tzw. „koperty”. Funkcjonariusze współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, wspólnie realizując programy edukacyjne i informacyjne. Straż Miejska chętnie włącza się w kampanie, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym i mogą podnieść świadomość kierowców. 

Uprawnieni do parkowania na „kopercie”:

 • kierujący pojazdem przewożący osobę  z ograniczoną  sprawnością ruchową
 • pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

 

 2. Karta Parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 

karta parkingowakarta parkingowa1

Do parkowania na „kopertach” uprawnia specjalna Karta Parkingowa. Mogą ubiegać się o nią osoby indywidualne o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności, a także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją, lub edukacją osób niepełnosprawnych.  

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do następujących znaków drogowych:

 • B-1     zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3     zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a   zakaz wjazdu autobusów
 • B-4     zakaz wjazdu motocykli
 • B-10   zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35   zakaz postoju
 • B-37   zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38   zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39   strefa ograniczonego postoju

Podstawa prawna

- Art. 8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 616)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 617)

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...