“Sezon grzewczy nadszedł:  – Przypominamy o obowiązkach”

Kiedy liście zaczynają zmieniać kolory na złoto, a poranki stają się coraz chłodniejsze, to oznacza tylko jedno – nadszedł sezon grzewczy. W artykule tym omówimy jakie warunki należy spełniać, aby nie naruszać obwiązujących przepisów.

Pamiętajmy też o tzw. uchwale antysmogowej – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Co ona oznacza dla gliwiczan? 

Uregulowano tam  kwestię wymiany starych kotłów. Założono trzy daty graniczne ich zmiany, w zależności od daty produkcji. Zgodnie z uchwałą antysmogową te starsze niż 10 lat przed wejściem w życie uchwały antysmogowej należało wymienić do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku – Na rynku są stosowane również kotły klasy 3. i 4. Graniczną datę ich obowiązkowej wymiany  wydłuża się do końca roku 2027. Warto dodać, że kominki niespełniające wymogów unijnych przepisów mogły pracować do końca 2022 roku, chyba że osiągają sprawność cieplną minimum 80% lub zostaną doposażone w urządzenia pozwalające zredukować emisję pyłów do pożądanych standardów.

Podstawy prawne kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych

Uwarunkowania prawne dla ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami zostały wprowadzone zarówno w legislacji Unii Europejskiej, jak i w aktach prawa krajowego. Zasadniczym celem ochrony środowiska w zakresie stanu jakości powietrza jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.

Przypominamy przepisy w tym zakresie:

-Art. 379 [Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska] Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556)

-Art. 380 [Protokół czynności kontrolnych] –Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556)

W jakim celu kontrola ?

  • Kontrole będące następstwem wdrażania działań naprawczych dla określonej strefy jakości powietrza województwa śląskiego,
  • Kontrole stanowiące odpowiedź na ogłaszany poziom ostrzegania określony Planem działań krótkoterminowych (PDK), stanowiącym integralną część Programu ochrony powietrza,
  • Kontrole będące następstwem zawiadomień o przypuszczalnych nieprawidłowościach. Grupę tę będą stanowiły wszelkie zgłoszenia dokonywane przy pomocy dostępnych środków techniki, między innymi zgłoszenia telefoniczne, dokonywane bezpośrednio w siedzibie organu/jednostki, pisemne, przy wykorzystaniu ścieżki elektronicznej np. maile,
  • Kontrole planowane w oparciu o dane i informacje, którymi dysponuje dany organ/jednostka,
  • Kontrole powtórne (rekontrole), będące następstwem i kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, stanowiące niezwykle istotny element w procesie skutecznego wdrażania tzw. uchwały antysmogowej, obligujące kontrolowanego do podjęcia określonych działań.
  • Kara i okoliczności łagodzące

Niewątpliwie naruszenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 334 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556) „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Należy pamiętać, że choć potencjalnie grzywna może wynieść do 5 000 zł (tyle może wymierzyć sąd), to jednak przy postępowaniu mandatowym, wysokość kary może wynieść do 500 zł.

Dodatkowo zgodnie Art. 191. – [Naruszenie nakazu termicznego przekształcania odpadów w spalarni odpadów lub współspalarni odpadów] – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) za to wykroczenie można nałożyć mandat od 20 zł do 500 zł.