A może warto wiedzieć? Legitymowanie.

Dzisiejszy tekst to wyjątek od reguł rządzących cyklem „A może warto…”. Powyższy komentarz ukazał się pod relacją lokalnego portalu informacyjnego na temat akcji rozdawania maseczek.

Anonimowy internauta stwierdza cyt. „Ona (w domyśle Straż Miejska) nie mam prawa wylegitymować przecież” (pisownia oryginalna).
Śpieszymy wyjaśnić.

Straż Miejska/Gminna ma prawo do legitymowania osób.

Podstawą prawną legitymowania jest art. 12 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, cyt.:
„Strażnik, wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;”

Tzw. uzasadnione przypadki dotyczą m.in.:
a) Osób będących sprawcami czynów zabronionych;
b) Osób będących pokrzywdzonymi w wyniku popełnienia czynu zabronionego;
c) Osób będących świadkami popełnienia czynów zabronionych;
d) Osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego.

Ostrzegamy, że odmowa wylegitymowania się stanowi wykroczenie z art. 65 §2 Kodeksu Wykroczeń i jako takie podlega karze.

Art. 65 KW [Wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji]:
„§  1.

Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1)
co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2)
co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.”

Wiemy, każdy ma prawo decydować o sobie. Pamiętajcie jednak, że każda decyzja wiąże się z konsekwencjami, czasem mogą one być nieprzyjemne.
Zainteresowani znajdą pełne brzmienie ustawy o strażach gminnych TUTAJ.

Udostępnij:
Skip to content