fbpx

Podstawy prawne

image_pdfimage_print

Ustawy:

 1. Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
 2. Z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 3. Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 5. Z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
 6. Z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 7. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 8. Z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 9. Z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.
 10. Z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach.
 11. Z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.
 12. Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 13. Z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 14. Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 15. Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 16. Z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 17. Z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 18. Z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 19. Z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 20. Z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 21. Z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 22. Z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 23. Z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 24. Z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 25. Z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 26. Z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 27. Z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 28. Z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 29. Z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.
 30. Z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 31. Z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 32. Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 33. Z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego.
 34. Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rozporządzenia:

 1. Z dnia 18 grudnia 2009 r. W sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.
 2. Z dnia 16 grudnia 2009 r. W sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).
 3. Z dnia 28 lipca 1998 r. W sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
 4. Z dnia 17 listopada 2003 r. W sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 5. Z dnia 1 kwietnia 2003 r. W sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych.
 6. Z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
 7. Z dnia 22 czerwca 2011 r. W sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
 8. Z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.
 9. Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy.
 11. Z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).
 12. Z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).
 13. Z dnia 30 maja 2014 r. W sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie).
 14. Z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).
 15. Z dnia 12 listopada 2009 r. W sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.
 16. Z dnia 18 grudnia 1998 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
 17. Z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Uchwały:

 1. Uchwała Nr XII/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.
 2. Uchwała Nr XIV/316/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.
 3. Uchwała Nr XXVII/738/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/785/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.
 5. Uchwała Nr VI/111/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Straż Miejska w Gliwicach.
 6. Uchwała nr XXIV/488/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.
 7. Uchwała nr XLVII/983/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.
 8. Uchwała nr L/1036/2023 Rady Miasta Gliwice w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content