Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice;

Współadministratorzy

Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Inspektor ochrony danych
Sergiusz Kunert
Zastępcy IOD:
Klaudia Kucharska, Damian Grudziński
e-mail: iod@smgliwice.pl
telefon: (32) 721 20 66
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

Cel i podstawa przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gliwicach.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO);

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych, lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe

Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1. lit b), c) i e) RODO jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody (art. 6 ust 1. lit a) RODO), jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Skip to content