fbpx

Polityka prywatności

image_pdfimage_print

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO) informujemy, iż:

Administrator

Administratorem przetwarzanych danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych jest:

 • Na podstawie RODO – Straż Miejska w Gliwicach reprezentowana przez Komendanta, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice.

  lub
 • Na podstawie uDODO – Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice.

Współadministratorzy

Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1 Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych.
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są w zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@smgliwice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Inspektor ochrony danych:
Sergiusz Kunert
Zastępcy IOD:
Klaudia Kucharska, Agnieszka Siatka
e-mail: iod@smgliwice.pl
telefon: (32) 721 20 66
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji zadań ustawowych przez Straż Miejską w Gliwicach oraz realizacja spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gliwicach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6 RODO lub odpowiednio art. 13, 14 uDODO.


Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny
z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych, lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów powierzenia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
  zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie odrębnych przepisów.

Podanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Straż Miejska w Gliwicach reprezentowana przez Komendanta, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice oraz portal Facebook.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@smgliwice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikatora Messenger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 8. Pana/Pani danych osobowych Straż Miejska nie zamierza przekazywać do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content