Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice;

Współadministratorzy

Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Inspektor ochrony danych
Sergiusz Kunert
Zastępcy IOD:
Klaudia Kucharska, Damian Grudziński
e-mail: iod@smgliwice.pl
telefon: (32) 721 20 66
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

Cel i podstawa przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gliwicach.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO);

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych, lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe

Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1. lit b), c) i e) RODO jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody (art. 6 ust 1. lit a) RODO), jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy iż:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Straż Miejska w Gliwicach reprezentowana przez Komendanta, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice oraz portal Facebook.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@smgliwice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikatora Messenger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
  5. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
  8. Pana/Pani danych osobowych Straż Miejska nie zamierza przekazywać do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Skip to content