FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

 

Dlaczego warto mówić prawdę, kiedy zgłaszamy zdarzenie?

Kiedy zgłaszają Państwo zdarzenie, prośbę o interwencję, oczekują sprawnego załatwienia sprawy. To wymaga przekazania prawdziwych informacji o tym co się wydarzyło. Tzn. co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło, czy na miejscu są sprawcy zdarzenia.  To nie wszystkie pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Ważniejsze jest jednak to, żeby zgłaszając np. sytuację, którą jesteśmy zaniepokojeni, mówić prawdę.

Po pierwsze – przekazując prawdziwe informacje – pomagamy służbom sprawnie wyeliminować potencjalne zagrożenie.
Po drugie – jeżeli świadomie podamy informacje nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd możemy podlegać odpowiedzialności prawnej z artykułu 66 kodeksu wykroczeń.

Art. 66 § 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Czy możliwe jest uchylenie mandatu karnego?

Tak, możliwe jest uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sprawie o wykroczenie. Podstawą prawną jest, w tym przypadku, art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.

Bardzo ważne.

Uchylenie mandatu karnego może nastąpić na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.
Właściwym, do rozpoznania takiego wniosku jest Sąd, na obszarze działania którego został nałożony mandat karny.

W jakich sytuacjach może być zablokowany (unieruchomiony) pojazd znajdujący się na drodze publicznej?

Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa tego ruchu. (podstawa prawna art. 130a pkt 8 prawa o ruchu drogowym)

W jakich sytuacjach można odholować pojazd?

Utrudnianie ruchu lub powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa jest podstawą do usunięcia pojazdu z drogi (podstawa prawna art.130a pkt 1 ust.1 prawa o ruchu drogowym)

Pojazd może również zostać usunięty z drogi publicznej, jeżeli został pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany. (podstawa prawna art.50a ust.1 prawa o ruchu drogowym)

Dlaczego możliwe jest otrzymanie wezwana w sprawie wykroczenia drogowego, choć pojazd został sprzedany przed datą wskazana jako dzień ujawnienia wykroczenia?

Straż Miejska w toku czynności wyjaśniających, prowadzonych w sprawach o wykroczenia, na podstawie art.56 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, związanych w tym przypadku, z koniecznością ustalenia właściciela pojazdu, posługuje się dostępnymi bazami danych. W tym przypadku – Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierujących. Jeżeli samochód został sprzedany przed datą wskazaną jako dzień ujawnienia wykroczenia, a mimo to właściciel(ka) otrzymał(a) wezwanie, może to świadczyć o tym, że dane nie zostały uaktualnione, ponieważ:
a) Upłynął zbyt krótki okres czasu pomiędzy sprzedażą pojazdu a datą ujawnienia wykroczenia.
b) Osoby, na których spoczywa obowiązek przekazania, organowi rejestrującemu, informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu nie dochowały go.
c) Zaszła inna, losowa sytuacja. Bezwzględnie należy powiadomić organ prowadzący czynności (w tym przypadku Straż Miejską) o sprzedaży samochodu, załączając kserokopię (skan) zarejestrowanej we właściwym organie umowy kupna/sprzedaży pojazdu. Takie działanie pozwoli na zakończenie czynności wobec byłego właściciela pojazdu.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, co robić?

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić dla kierującego pojazdem zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do jednostki Straży Miejskiej w Gliwicach (ul. Bolesława Śmiałego 2a) w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń.

W jaki sposób mogę złożyć skargę?

Komendant Straży Miejskiej w sprawie skarg, wniosków i petycji przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z pracownikiem sekretariatu.


Skip to content