fbpx

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

image_pdfimage_print
Dlaczego warto mówić prawdę, kiedy zgłaszamy zdarzenie?

Kiedy zgłaszają Państwo zdarzenie, prośbę o interwencję, oczekują sprawnego załatwienia sprawy. To wymaga przekazania prawdziwych informacji o tym co się wydarzyło. Tzn. co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło, czy na miejscu są sprawcy zdarzenia.  To nie wszystkie pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Ważniejsze jest jednak to, żeby zgłaszając np. sytuację, którą jesteśmy zaniepokojeni, mówić prawdę.

Po pierwsze – przekazując prawdziwe informacje – pomagamy służbom sprawnie wyeliminować potencjalne zagrożenie.
Po drugie – jeżeli świadomie podamy informacje nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd możemy podlegać odpowiedzialności prawnej z artykułu 66 kodeksu wykroczeń.

Art. 66 § 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, co robić?

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić dla kierującego pojazdem zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do jednostki Straży Miejskiej w Gliwicach (ul. Bolesława Śmiałego 2a) w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

Celem sprawnego złożenia wyjaśnień możliwe jest umówienie się na konkretny termin wizyty za pomocą formularza na stronie Umów się na wizytę lub bezpośrednio na www.ustaltermin.smgliwice.pl. Skorzystaj z poniższego kodu QR, by tam dotrzeć:

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń.

Czy możliwe jest uchylenie mandatu karnego?

Tak, możliwe jest uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sprawie o wykroczenie. Podstawą prawną jest, w tym przypadku, art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.

Bardzo ważne.

Uchylenie mandatu karnego może nastąpić na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.
Właściwym, do rozpoznania takiego wniosku jest Sąd, na obszarze działania którego został nałożony mandat karny.

W jakich sytuacjach może być zablokowany (unieruchomiony) pojazd znajdujący się na drodze publicznej?

Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa tego ruchu (podstawa prawna art. 130a pkt 8 prawa o ruchu drogowym).

W jakich sytuacjach można odholować pojazd?

Utrudnianie ruchu lub powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa jest podstawą do usunięcia pojazdu z drogi (podstawa prawna art.130a pkt 1 ust.1 prawa o ruchu drogowym)

Pojazd może również zostać usunięty z drogi publicznej, jeżeli został pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (podstawa prawna art.50a ust.1 prawa o ruchu drogowym).

Dlaczego możliwe jest otrzymanie wezwana w sprawie wykroczenia drogowego, choć pojazd został sprzedany przed datą wskazana jako dzień ujawnienia wykroczenia?

Straż Miejska w toku czynności wyjaśniających, prowadzonych w sprawach o wykroczenia, na podstawie art. 56 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, związanych w tym przypadku z koniecznością ustalenia właściciela pojazdu, posługuje się dostępnymi bazami danych. W tym przypadku – Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierujących. Jeżeli samochód został sprzedany przed datą wskazaną jako dzień ujawnienia wykroczenia, a mimo to właściciel(ka) otrzymał(a) wezwanie, może to świadczyć o tym, że dane nie zostały uaktualnione, ponieważ:
a) Upłynął zbyt krótki okres czasu pomiędzy sprzedażą pojazdu a datą ujawnienia wykroczenia.
b) Osoby, na których spoczywa obowiązek przekazania organowi rejestrującemu informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu nie dochowały go.
c) Zaszła inna, losowa sytuacja. Bezwzględnie należy powiadomić organ prowadzący czynności (w tym przypadku Straż Miejską) o sprzedaży samochodu, załączając kserokopię (skan) zarejestrowanej we właściwym organie umowy kupna/sprzedaży pojazdu. Takie działanie pozwoli na zakończenie czynności wobec byłego właściciela pojazdu.

Jak umówić się na wizytę celem złożenia wyjaśnień lub na przesłuchanie?

Celem umówienia się na wizytę w jednostce Straży Miejskiej w Gliwicach (ul. Bolesława Śmiałego 2B, wejście z kolumnami) możliwe jest zapisanie się na konkretny termin za pomocą formularza na stronie Umów się na wizytę lub bezpośrednio na www.ustaltermin.smgliwice.pl. Skorzystaj z poniższego kodu QR, by tam dotrzeć:

Aby umówić się na wizytę konieczne jest posiadanie numeru zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu lub numeru sprawy z wezwania.

W jaki sposób mogę złożyć skargę?

Komendant Straży Miejskiej w sprawie skarg, wniosków i petycji przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z pracownikiem sekretariatu.

Jak wysłać pismo za pośrednictwem platformy ePUAP

Poradnik krok po kroku jak wysłać pismo za pośrednictwem platformy ePUAP

Wyślij pismo szybko, łatwo i sprawnie przez skrzynkę ePUAP

Jak zgłosić interwencję?

Codziennie dostajemy wiele zgłoszeń od Was, za co bardzo dziękujemy. Jesteście bardzo ważnym naszym „trzecim” okiem.
Dla przypomnienia dla tych, którzy już wiedzą, jak można do nas zgłosić interwencję, a dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą – informacja, która może się kiedyś przydać.
Zgłoszenia przyjmujemy 24 godziny na dobę:

– telefonicznie – pod bezpłatnym numerem alarmowym – 986 lub 32 231 69 55;
– e-mailowo –  dyzurny@smgliwice.pl;
– przez zakładkę na naszej stronie www – Zgłoś interwencję;
– poprzez platformę ePUAP – INSTRUKCJA jak wysłać pismo.

Jesteśmy dostępni dla Was całodobowo pod trzema pierwszymi wyżej wymienionymi możliwościami kontaktu. Przez platformę ePUAP również możecie wysłać zgłoszenie/pismo całodobowo, ale dopiero w godzinach pracy sekretariatu będzie przesyłane do realizacji. Aby zawiadomienie stanowiło podstawę do wszczęcia czynności wyjaśniających, muszą znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące: imienia i nazwiska zgłaszającego oraz danych kontaktowych. W przypadku zgłoszenia anonimowego wykroczenie musi zostać potwierdzone – w innym przypadku nie podejmujemy dalszych czynności. Pamiętajcie, że jadąc na interwencję nie podajemy nikomu informacji, skąd i od kogo wiemy o sytuacji. Szczegółowe informacje opisywaliśmy tutaj:

 

Zgłoszenie wykroczenia, jak to zrobić – część 1

tutaj:

Zgłoszenie wykroczenia, jak to zrobić – część 2

i tutaj:

Zgłoszenie wykroczenia, część 3 – prawa i obowiązki świadka

W jaki sposób mogę wnieść opłatę tytułem zryczałtowanych wydatków gminy Gliwice jeżeli zostałem ukarany przez Sąd?

Osoby które zostały ukarane prawomocnym wyrokiem Sądu za wykroczenie mają obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 20 zł tytułem zryczałtowanych wydatków na rzecz gminy Gliwice.
Opłatę należy wnieść na konto:
Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0005 0675 1066


Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content