FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

 

Dlaczego warto mówić prawdę, kiedy zgłaszamy zdarzenie?

Kiedy zgłaszają Państwo zdarzenie, prośbę o interwencję, oczekują sprawnego załatwienia sprawy. To wymaga przekazania prawdziwych informacji o tym co się wydarzyło. Tzn. co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło, czy na miejscu są sprawcy zdarzenia.  To nie wszystkie pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Ważniejsze jest jednak to, żeby zgłaszając np. sytuację, którą jesteśmy zaniepokojeni, mówić prawdę.

Po pierwsze – przekazując prawdziwe informacje – pomagamy służbom sprawnie wyeliminować potencjalne zagrożenie.
Po drugie – jeżeli świadomie podamy informacje nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd możemy podlegać odpowiedzialności prawnej z artykułu 66 kodeksu wykroczeń.

Art. 66 § 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Czy możliwe jest uchylenie mandatu karnego?

Tak, możliwe jest uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sprawie o wykroczenie. Podstawą prawną jest, w tym przypadku, art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.

Bardzo ważne.

Uchylenie mandatu karnego może nastąpić na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.
Właściwym, do rozpoznania takiego wniosku jest Sąd, na obszarze działania którego został nałożony mandat karny.


Skip to content