fbpx

Co się wydarzyło na ulicy Robotniczej, część 2

Jak pisaliśmy w poprzednim odcinku po dość długim postępowaniu ustaliliśmy osoby odpowiedzialne za podrzucenie odpadów w pobliże pojemników PCK
image_pdfimage_print

Przypomnienie, tego, co wydarzyło się wcześniej

Jak pisaliśmy w poprzednim odcinku po dość długim postępowaniu i wykorzystaniu różnych instrumentów, ustaliliśmy osoby odpowiedzialne za podrzucenie odpadów w pobliże pojemników PCK, na używaną odzież, przy ulicy Robotniczej (dzielnica Śródmieście, Rejon 3).

Co ustaliliśmy podczas dalszych czynności?

Z naszych ustaleń wynikało, że właściciel opisywanego wcześniej samochodu prowadzi działalność gospodarczą przy jednej z ulic w dzielnicy Sobiszowice (Rejon 2), gdzie wynajmuje magazyn.
Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy po przyjeździe na miejsce okazało się, że mimo obowiązku nie ma pojemników na odpady.

Narzucającym się takiej sytuacji pytaniem  o umowę  na wywóz odpadów komunalnych i rachunków za ich wywóz, spowodowaliśmy spore zakłopotanie u kontrolowanego przedsiębiorcy.

Na miejscu był jeszcze magazyn innej firmy. Nie będziemy ukrywać, że i tu wyniki kontroli  były równie  niepomyślne dla przedsiębiorcy, jak opisane wcześniej.
Skutek? Kolejne konsekwencje prawne, wobec osoby naruszającej obowiązujące prawo.

Dlaczego?

Ponieważ ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki na odpady.

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy

uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Kolejne obowiązki wskazuje art.6 ust.1 przywoływanej wyżej ustawy:

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków grozi konsekwencjami, które wynikają z art. 10 ust.1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego

zezwolenia

– podlega karze aresztu lub karze grzywny.

2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a

– podlega karze grzywny.

To nie był koniec naszych działań.

Skoro w przypadku dwóch przedsiębiorców zajmujących się handlem używaną odzieżą wyniki kontroli były złe, uznaliśmy, że warto sprawdzić również innych.

Tym bardziej, ze w trakcie postępowania uzyskaliśmy informacje o innych osobach, które mogą prowadzić działalność powiązaną z problemem podrzucania odpadów tekstylnych przy pojemnikach PCK.

Sprawdziliśmy lokalizacje w dzielnicach Kopernika (rejon 1) Ligota Zabrska (rejon 3), Trynek, Sośnica (rejon 4), Politechnika (rejon 6).
Niestety, niemal w każdym z ww. miejsc musieliśmy wyciągać konsekwencje wobec osób naruszających przepisy ustawy o odpadach.

Co osiągnęliśmy?  

Kolejne kontrole wszystkich wspomnianych miejsc dowiodły, że przedsiębiorcy poważnie podeszli do naszych działań i ich skutków.
A incydenty, z podrzucaniem odpadów do pojemników na używaną odzież, przeszły do historii, na razie…

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content