Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za wykroczenie wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2013 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

Rodzaje mandatów:

Mandat karny gotówkowy może być nałożony jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Mandat karny kredytowany, może być nałożony jedynie wobec osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Mandat karny zaoczny można nałożyć w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.


Mandat karny kredytowany należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Mandat karny zaoczny należy uiścić w terminie 7 dni od daty wypisania.

 

 

mandat wzor
 
mandat wzor1
 

W przypadku zagubienia mandatu karnego kwotę należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21.

Nr konta w ING Bank Śląski S.A.: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514, podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.

 

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
 
W przypadku skierowania sprawy do sądu oraz wydania prawomocnego wyroku, bądź też uprawomocnienia się wyroku zaocznego zasądzane są zryczałtowane wydatki na rzecz gminy Gliwice. Zasądzone koszty należy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wyroku na następujące konto bankowe:

Straż Miejska w Gliwicach

Bank Śląski oddział Gliwice

28 1050 1214 1000 0024 4093 4764

W przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z wyroku, o fakcie tym zostanie powiadomiony XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych Sądu Rejonowego w Gliwicach, który zajmuje się dalszą egzekucją należności.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...