fbpx

Jeden wieczór, jeden kierujący, sześć wykroczeń…

Bywa, że standardowa, rutynowa interwencja ma zdecydowanie niekonwencjonalny przebieg.
image_pdfimage_print

Jakiś czas temu podjęliśmy interwencję wobec osoby, która zatrzymała swój pojazd, na ul. Kaczyniec (dzielnica… rejon…) w strefie zamieszkania, w miejscu innym niż wyznaczone, nie stosując się przy tym do znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się).

Kierujący nie przyjmował do wiadomości faktu popełnienia czynu zabronionego, kwestionując, przy okazji, nasze uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, wobec niego. Odmówił, mimo obowiązku, okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo prawdopodobnie by podkreślić siłę swoich argumentów, zaczął używać, publicznie, słów nieprzyzwoitych.

Odmówił przyjęcia mandatu za popełnione wykroczenia, w związku z tym poinformowaliśmy go o skierowaniu wniosku o ukaranie do Sądu.

Okazało się też, że na ul. Średniej (dzielnica Śródmieście rejon 6) nie zastosował się do zasad obowiązujących kierujących, na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności, nie stosując się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).

Sprawa trafiła do Sądu, który, na podstawie przedstawionych dowodów, uznał winę kierującego.

W związku z popełnieniem 6 wykroczeń mężczyzna został o ukarany karą grzywny w wysokości 3000 zł, oraz zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości łącznie 390 zł.

Przypominamy:

Art.92 § 1 kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art.97 § 1 kodeksu wykroczeń
§ 1. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Art. 9 § 1 kodeksu wykroczeń
§ 1. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

Art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

Art. 141 kodeksu wykroczeń
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Przypominamy także:

Art.  129b.  ustawy prawo o ruchu drogowym
1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
2.  Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
1)  kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;
2)  uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a)  zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c)  ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,
d)  ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, 1260 i 2687),
e) nacisku osi.


Poniżej publikujemy skan, prawomocnego wyroku Sądu.

Zdjęcie ilustracyjne: canva.com

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content