fbpx

Konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków właściciela posesji.

image_pdfimage_print

Dużą wagę przywiązujemy do ekologii, ochrony środowiska i realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Sprawdzamy m.in. jak właściciele posesji wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Wymienia je art. 5.1 przywołanej wyżej ustawy. Wynika z nich, że na właścicielu posesji spoczywa m.in. obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych i usuwania ich w sposób określony w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

16 sierpnia 2022 r. podczas kontroli ustaliliśmy, że właściciel posesji, 65 letni mieszkaniec Gliwic:
1. nie wyposażył jej w pojemniki do gromadzenia odpadów,
2. nie okazał umowy na wywóz odpadów komunalnych,
3. nie przedstawił rachunków za wywóz odpadów komunalnych.

Skierowaliśmy wniosek o ukaranie do Sądu, który, w trybie nakazowym uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 zł oraz zobowiązał do pokrycia kosztów w łącznej sumie 120 zł.

Przypominamy:

Art. 5 ust.1 punkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Art.5 ust.1 punkt 3 b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

poniżej skany prawomocnego wyroku

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content