fbpx

Mandat karny

image_pdfimage_print

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za wykroczenie wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2013 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

Rodzaje mandatów

Mandat karny gotówkowy może być nałożony jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Mandat karny kredytowany, może być nałożony jedynie wobec osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Mandat karny zaoczny można nałożyć w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.

Mandat karny kredytowany należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Mandat karny zaoczny należy uiścić w terminie 7 dni od daty wypisania.

W przypadku zagubienia mandatu karnego kwotę należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21.

Nr konta w Banku Millennium: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009, podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

W przypadku skierowania sprawy do sądu oraz wydania prawomocnego wyroku, bądź też uprawomocnienia się wyroku zaocznego zasądzane są zryczałtowane wydatki na rzecz gminy Gliwice. Zasądzone koszty należy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wyroku na następujące konto bankowe:

Straż Miejska w Gliwicach
Bank Millennium 35 1160 2202 0000 0005 0675 1066

W przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z wyroku, o fakcie tym zostanie powiadomiony XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych Sądu Rejonowego w Gliwicach, który zajmuje się dalszą egzekucją należności.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content