fbpx

Nie oszukuj strażnika miejskiego, co do swojej tożsamości, nie pij, nie przeklinaj, w miejscach publicznych.

27 lipca 2023 r., późnym popołudniem, na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego pewien mężczyzna postanowił napić się wina popularnej marki.
image_pdfimage_print

Nie oszukuj straznika miejskiego co do swojej tozsamosci nie pij nie przeklinaj w miejscach publicznych

Czy wolno pic alkohol w miejscach publicznych?

Nie wolno, zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych wynika z art.14 ust.1 pkt 1-4 oraz ust.2 a, ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z jego treścią zakaz obowiązuje:
Art.  14. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4) w środkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem (…)

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Jaki przebieg miała interwencja na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego?

27 lipca 2023 r., późnym popołudniem, na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego (Dzielnica Śródmieście, rejon 6) pewien mężczyzna postanowił napić się wina popularnej marki. Podczas naszej interwencji usiłował wprowadzić nas w błąd, co do swojej tożsamości, używał też słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite.
Tym samym popełnił trzy wykroczenia:

  1. Czyn z art.411 ust.1 w związku z art.14 ust.2 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  2. Art. 65 §1 kodeksu wykroczeń,
  3. Art. 141 kodeksu wykroczeń.
    Sprawa trafiła do Sądu.
    Zanim jednak przedstawimy wam, jaka była decyzja Sądu w przedmiotowej sprawie, jeszcze jedna kwestia.

Czy osoba legitymowana może skłamać, odmówić podania swoich danych osobowych?

Pisząc wprost – osoba legitymowana (podczas interwencji) przez strażnika miejskiego, nie może odmówić podania swoich danych osobowych, nie wolno jej też kłamać na temat swojej tożsamości.

To, że takie zachowanie jest czynem zabronionym, wynika z art. 65 kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1)     co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2)     co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

To, że jesteśmy uprawnieni z mocy ustawy do legitymowania, wynika jasno z art.12 ust.1 pkt 2   Ustawy o strażach gminnych
„Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
(…)
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości”

Jak sprawę ocenił Sąd?

Sąd, po analizie przedstawionych dowodów w sprawie, uznał mężczyznę za winnego wszystkich trzech zarzucanych mu czynów.

Konsekwencje prawne dla sprawcy

Mężczyzna uznany za winnego zarzucanych mu czynów został ukarany, poprzez nałożenie na niego obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content