28 kwietnia 2021

Porzucony samochód - kiedy i w jakich okolicznościach może zostać usunięty?

Aby pojazd został usunięty muszą spełnione być przesłanki o których mowa w art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 470):

„Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną…”.
Za drogę w myśl art. 2 powyższej Ustawy uznaje się „…wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.”
Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia powodu pozostawienia go w danym miejscu, które trwają kilka tygodni a czasem w sprawach skomplikowanych nawet 12 miesięcy.

Jak wyglądają czynności w przypadku zgłoszeń o porzuconym pojeździe?
W takim przypadku po przyjeździe na miejsce zgłoszenia sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, która uwzględnia:

  • oznakowanie terenu (czy są znaki uprawniające do usunięcia pojazdu);
  • miejsce zdarzenia (istotnym jest ustalenie czy pojazd stoi na drodze, w strefach oznaczonych znakami D-40 i D-41 (strefa zamieszkania) oraz D-52 i D-53 (strefa ruchu) czy poza nimi);
  • stan techniczny pojazdu (jego wygląd zewnętrzny i wewnętrzny);
  • ustalenie, czy pojazd nie figuruje jako kradziony;
  • ustalenie właściciela/posiadacza pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
  • sporządzenie pisemnego zawiadomienie do właściciela/posiadacza o podjęcie działań w sprawie swojej własności.

Pojazd zostaje usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela w momencie ustalenia wszystkich okoliczności pozostawienia pojazdu w toku czynności wyjaśniających.
W ponad 70% przypadków po ustaleniu właściciela pojazdu, dochodzi do jego usunięcia przez niego osobiście, natomiast jeżeli w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pisma nie zostaną podjęte kroki przez właściciela zmierzające do usunięcia pojazdu następuje procedura „odholowywania” go na właściwy parking.

Usunięcie pojazdu w takim wypadku umożliwia art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a o fakcie tym zostają powiadomieni właściciel, Komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Warto tutaj nadmienić, iż zawiadomienie właściciela nie jest obligatoryjne. W przypadku braku możliwości zawiadomienia właściciela/posiadacza z powodu braku aktualnego miejsca zamieszkania – pojazd zostaje „odholowany” bez wcześniejszego zawiadomienia.

Wszelkie koszty związane z usunięciem pojazdu, przechowywaniem go na parkingu ponosi właściciel, a po upływie 6 miesięcy od daty usunięcia pojazdu na mocy ustawy przechodzi na własność gminy.
W przypadku usunięcia pojazdu na mocy tego artykułu koszt na dzień dzisiejszy to kwota 220 zł, dodatkowo 9 zł za każdy dzień postoju na parkingu, który wyznaczony jest przez miasto, a kosztami obciążony jest właściciel/posiadacz.

Co do zasady nie występują przesłanki do usunięcia pojazdu, w przypadkach, gdy pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany i pozostawiony jest poza drogą publiczną, poza strefą zamieszkania lub poza strefą ruchu – tj. np. na terenie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni. W takim wypadku działania może podjąć jedynie właściciel/posiadacz pojazdu lub właśnie spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa.
W przypadku otrzymanego zgłoszenia o porzuconym samochodzie przy ul. Daszyńskiego – ustalone zostało, że pojazd znajduje się na terenie wspólnoty mieszkaniowej – w związku z tym brak jest podstaw do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia go.

Skip to content