fbpx

Dla mediów

image_pdfimage_print
Udostępnij:
Do kontaktu z mediami został upoważniony funkcjonariusz Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
starszy inspektor Piotr Ichniowski.
Kontakt:

Telefon: (32) 338-19-98
Kom.: 793-112-089
E-mail: rzecznik@smgliwice.pl

Pytania i odpowiedzi
Pytania dotyczące patroli rowerowych
Odpowiedź dodana: 05.09.2022

1. Czy rowerowe patrole to stały element Państwa codziennej służby?

Tak, patrole rowerowe od lat funkcjonują na terenie miasta Gliwice.

2. Czy takie patrole działają tylko w miesiącach ciepłych roku, czy przez cały rok? A może tylko podczas wakacji?

Patrole rowerowe realizowane są wówczas, jeżeli pogoda na to pozwala oraz zakres zadań w danym dniu. Patrole można spotkać praktycznie przez większą część roku.

3. Czy rowery, których używają strażnicy, to rowery o standardowym napędzie (rowerzysty) czy też może są one wspomagane elektrycznie?

Aktualnie na stanie jednostki znajdują się 4 rowery ze wspomaganiem elektrycznym oraz 10 rowerów tradycyjnych. Jednak zdecydowanie w pierwszej kolejności można dziś spotkać rowery ze wspomnianym wspomaganiem.

4. Co wożą ze sobą strażnicy w skrzynkach zamontowanych na bagażniku?

Skrzynki służą między innymi do przechowywania dokumentacji służbowej wykorzystywanej do realizacji zadań.

5. Ile takich patroli w normalny dzień roboczy krąży po naszym mieście?

To wszystko zależy, jak rozkładają się potrzeby mieszkańców w danym dniu oraz w jakim zakresie. Istotą są zgłoszenia oraz występujące w tym miejscu wykroczenia społecznie uciążliwe.

6. Czy takie patrole mają zdefiniowane nieco inne cele (powiedzmy cele szczegółowe), niż patrole zmotoryzowane? Czy kierowane są do innych zadań albo w inne miejsca?

Patrol rowerowy posiada swoją charakterystykę działań. Między innymi nie wszędzie jest możliwość wjazdu samochodem i nie jest to konieczne, wtedy strażnicy otrzymują takie zadanie, aby wykonać czynności jako patrol rowerowy. Przy czym należy pamiętać, iż zadaniowanie strażników wynika w głównej mierze ze zgłoszeń telefonicznych jak i pisemnych oraz wniosków Policji lub innych instytucji o skierowanie patroli w określony rejon. Zwracam uwagę w tym miejscu na fakt, iż zaspokojenie potrzeby mieszkańców Gliwic i ich poczucia bezpieczeństwa jak i porządku w określonym miejscu będzie zawsze na pierwszym miejscu i w ten sposób będą wystawiane patrole rowerowe, zmotoryzowane lub piesze.

Najczęstsze wykroczenia popełniane na plaży
Odpowiedź dodana: 28.06.2022

“Jakie są największe / najczęściej popełniane grzeszki plażowiczów, kiedy to interweniuje Straż Miejska – kąpiel z psem, ognisko, a może coś jeszcze innego? Jakie kary grożą za te najpopularniejsze wykroczenia na plażach?”

Na terenie miasta Gliwice teren posiadający plażę to Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, którego regulamin użytkowania określa załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/920/2014.

Na samym wstępie poinformuję, że postępowanie mandatowe jest jednym z trzech sposobów, którymi może zostać zakończona interwencja przeprowadzona z uwagi na ujawnione wykroczenie. Pierwszym sposobem jest zastosowanie środka o oddziaływaniu wychowawczym w postaci pouczenia, drugim jest ukaranie sprawcy grzywną w drodze postępowania mandatowego, trzecim jest skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Najczęściej popełniane wykroczenia przez plażowiczów to np.:

  • “piwo pod chmurką” czyli spożywanie alkoholu, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 2a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi “zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów” – za to wykroczenie może zostać m.in. nałożony mandat karny w wysokości 100zł;
  • pozostawienie po sobie odpadów, czyli zaśmiecanie plaży – mówi o tym art. 145 Kodeksu Wykroczeń “Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”, czyli w tym wypadku może zostać m.in. nałożony mandat karny do 500zł;
  • uciążliwe puszczanie muzyki, które zostało określone w art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń “Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”, w tym wypadku może zostać nałożony m.in. mandat karny w wysokości do 500zł;
  • załatwienie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym – czyli nieobyczajny wybryk, który określa art. 140 Kodeksu Wykroczeń “Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany” – w takim wypadku może zostać nałożony m.in. mandat karny w wysokości 100zł.

Dodatkowo zgodnie z uchwałą Rada Miasta Gliwice XXXVII/770/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., na terenie plaży Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, co jest zgodne z art. 5 ust. 4 Ustawy o Ochronie Zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Za złamanie zakazu może zostać nałożony m.in. mandat karny do 500zł.

Pytania dotyczące interwencji wobec osoby bezdomnej (okolice ul. Wrocławskiej)
Odpowiedź dodana: 07.02.2022

1 Ile było interwencji zgłaszanych w sprawie tej osoby?

Nie jest mi wiadome, o jaką precyzyjnie osobę bezdomną chodzi w zadanym pytaniu. W okresie od dnia 01.11.2021 r. do dnia 03.02.2022 r. odnotowano 3 zgłoszenia dotyczące osoby bezdomnej w pobliżu wskazanego adresu, jednak żadne ze zgłoszeń nie dotyczyło osoby w wiacie śmietnikowej.

2. Jakie straż miejska ma możliwości proceduralne związane z umieszczeniem tej osoby w bezpiecznym miejscu?

W przypadku interwencji związanej z osobą bezdomną trzeźwą istnieje możliwość przewiezienia jej do ogrzewalni dla osób bezdomnych lub, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, do schroniska Św. Brata Alberta. Odbywa się to jednak za dobrowolną zgodą tej osoby. W razie odmowy udzielenia pomocy, w tej sytuacji nie ma możliwości przewiezienia osoby w inne miejsce. Nadto nadmieniam, że interwencje przeprowadzane są na terenie publicznie dostępnym.

Z kolei w przypadku realnego zagrożenia zdrowia lub życia na miejsce wzywany jest Zespół Ratownictwa Medycznego, który podejmuje dalsze decyzje odnośnie tej osoby. Jeżeli osoba jest w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub innych osób, to zostaje ona przewieziona na Izbę Wytrzeźwień (na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy o strażach gminnych). Często też takim osobom proponowana jest pomoc przez pracowników OPS w Gliwicach, dowożenie ciepłego ubrania lub ciepła herbata.

3. Czy z notatek wynika, czym osoba tłumaczy swoją niechęć do opuszczenia tego miejsca?

W wyniku przeprowadzonych we wskazanym miejscu interwencji z udziałem osób bezdomnych najczęściej ustala się, że osoby odmawiają udzielenia  pomocy w postaci przewiezienia do ogrzewalni lub schroniska. Wówczas o ile jest to miejsce publiczne brak jest takiej możliwości. W sytuacji wiat śmietnikowych zawsze zalecam się ich zamknięcie “na klucz” ich zarządcom. To samo dotyczy klatek schodowych gdzie rekomenduję częste zmiany kodów dostępowych. Z doświadczenia, mam wiedzę, że osoby bezdomne wchodzą w ich posiadanie.

Pytania dotyczące odpadów w rezerwacie przyrody "Dąbrowa"
Odpowiedź dodana: 30.12.2021

1. Czy Straż Miejska zna problem śmieci w okolicach rezerwatu przyrody “Dąbrowa”?

Tak.

2. Czy kiedykolwiek udało się zidentyfikować lub złapać na gorącym uczynku jakąś osobę, która pozostawiała tam śmieci? Jeśli nie – osobę uprawiającą taki proceder w innym miejscu?

Jak dotąd, na terenie rezerwatu przyrody “Dąbrowa”, czy też w jego okolicy, nie udało się ująć na “gorącym” uczynku osoby pozostawiającej tam śmieci. Natomiast wielokrotnie ujawnione zostały przypadki wyrzucania odpadów, gdzie w wyniku podjętych czynności wyciągnięte zostały konsekwencje przewidziane prawem.

3. Co grozi osobom zaśmiecającym lasy i inne tereny?

Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las(…)”, zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dn. 10.05.1971 Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) podlega karze grzywny w wysokości do 5000 złotych.
Natomiast osoba, która zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, zgodnie z art. 145 Ustawy  z dn. 10.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń – podlega karze grzywny w wysokości do 500 złotych.
Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dn. 13.09.1996 r. O Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. Kto nie wykonuje tego obowiązku, w związku z art. 24 Ustawy  z dn. 10.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń, podlega karze grzywny do 5000 złotych.
Zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie przyrody w rezerwatach przyrody zabrania się m.in. użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody. Każdy, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody, podlega, zgodnie z art. 127 przywołanej ustawy w związku z art. 24 Ustawy  z dn. 10.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń karze aresztu albo grzywny do 5000 złotych.

4. Czy fakt, że to jest rezerwat przyrody generuje jakieś dodatkowe sankcje dla osób, które porzucają tam śmieci?

Jak wyżej.

Pytania dotyczące ujawnionych odpadów na ul. Berbeckiego
Odpowiedź dodana: 27.08.2021

1. Gdzie zgłoszono sprawę odpadów ujawnionych przy ul. Berbeckiego?

Sprawę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przekazano na I Komisariat Policji w Gliwicach. Czyn po przeanalizowaniu przez Policję został zakwalifikowany jako wykroczenie. W związku z czym, dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja.

2. Co dalej z odpadami?

Odpady zostały ujawnione na terenie prywatnym spółdzielni mieszkaniowej. Wykonana dokumentacja pozwala na dalsze prowadzenie sprawy, a właściciel terenu jest zobowiązany do utylizacji odpadów zalegających na jego terenie. W chwili obecnej odpady zostały już uprzątnięte.

3. Jakie konsekwencje grożą osobie, która pozostawi takie odpady przy śmietniku?

Za wykroczenie z art. 145 Kodeksu wykroczeń przewidziane są konsekwencje przewidziane brzmieniem niniejszego przepisu. Art 145 Kodeksu wykroczeń mówi: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Pytanie dotyczące interwencji na Rynku
Odpowiedź dodana: 26.08.2021

Ile interwencji dotyczących zakłócania porządku w okolicy Rynku, ulicach starówki oraz ulicy Zwycięstwa odnotowała jednostka w okresie od stycznia do końca lipca 2021 roku?

W wyniku podejmowanych priorytetowych działań prewencyjno-kontrolnych, w godzinach nocnych od stycznia do końca lipca br., w rejonie Rynku, uliczek Starówki oraz ulicy Zwycięstwa ujawniono łącznie 25 wykroczeń porządkowych.

Pytanie o interwencje w okolicy Rynku, ulicach Starówki oraz ulicy Zwycięstwa
Odpowiedź dodana: 10.08.2021

Ile interwencji dotyczących zakłócania porządku w okolicy Rynku, ulicach starówki oraz ulicy Zwycięstwa odnotowała jednostka w okresie od stycznia do końca lipca br.?

Aktualnie rejon gliwickiej Starówki jest jednym z priorytetów, gdzie prowadzone są wzmożone działania prewencyjno-kontrolne. Ponadto na bieżąco realizowane są zgłoszenia Mieszkańców oraz monitoringu miejskiego, a w okresie letnim w weekendy realizowane są patrole nocne na gliwickiej Starówce.

W wyniku podejmowanych działań, w godzinach nocnych od stycznia do końca lipca br., nie ujawniono wykroczeń porządkowych na Rynku, ujawniono 9 wykroczeń porządkowych na uliczkach Starówki oraz 19 wykroczeń porządkowych na ulicy Zwycięstwa.

Pytania dotyczące interwencji na Placu Piastów
Odpowiedź dodana: 05.08.2021

1. Ile interwencji przeprowadziła Straż Miejska w Gliwicach w 2021 roku (do końca lipca), a ile w 2020 roku w rejonie Placu Piastów i ulic Okopowej, Na Piasku i Boh. Getta Warszawskiego?

Plac Piastów jest i pozostaje jednym z priorytetów, jeśli chodzi o kontrole ładu i porządku publicznego. W rejonie tym prowadzone są stałe działania prewencyjno-kontrolne – w roku 2020 przeprowadzono łącznie 524 kontroli ładu i porządku publicznego, a w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. łącznie 521 kontroli ładu i porządku publicznego. W ramach prowadzonych działań kontrolnych w okresie od stycznia do końca lipca br. w obrębie Placu Piastów i ulic Okopowej, Na Piasku i Bohaterów Getta Warszawskiego ujawniono łącznie 1448 wykroczeń porządkowych. W całym 2020 roku ujawniono łącznie 1133 wykroczeń.

 

2. Z czym związane są najczęstsze interwencje w rejonie Placu Piastów?

W wyniku prowadzonych działań kontrolnych oraz interwencji wynikających ze zgłoszeń Mieszkańców i własnych najczęściej ujawnianymi wykroczeniami, w okresie od stycznia do końca lipca br., są te związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, tj. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, palenie tytoniu w obrębie przystanku autobusowego, zanieczyszczanie miejsca publicznego. Niejednokrotnie zdarzają się również interwencje związane z udzieleniem pierwszej pomocy osobom leżącym w miejscu publicznym.

 

3. Czy Plac Piastów przoduje, jeżeli chodzi o interwencje związane z nietrzeźwymi osobami, czy są również inne miejsca w Gliwicach, gdzie występuje podobny problem?

Analiza danych statystycznych prowadzona w tym obszarze, a także prowadzona mapa zagrożeń, wskazują, iż rejon Placu Piastów jest miejscem zagrożonym w aspekcie spożywania alkoholu. Są też inne miejsca, gdzie prowadzimy działania.

Pytania dotyczące kontroli wiat śmietnikowych i okolic śmietników
Odpowiedź dodana: 04.05.2021

1. Ile w obecnym roku zostało przeprowadzonych kontroli czystości przy kontenerach na odpady?

W tym roku przeprowadzono łącznie 90 kontroli czystości otoczenia kontenerów na odpady na terenie miasta Gliwice.

2. Jakie są efekty przeprowadzonych kontroli? Czy wiaty śmietnikowe zostały uprzątnięte?

Każdorazowo po przeprowadzonej kontroli tych miejsc i stwierdzeniu zanieczyszczenia terenu zostaje on uprzątnięty niezwłocznie po przekazaniu zgłoszenia do podmiotów odpowiedzialnych za ich porządek. Nie dzieje się to natychmiast po zgłoszeniu, lecz wymaga czasu, ale wszystkie zgłoszenia zostały rozwiązane i tereny te zostają uprzątnięte. Efektem podjętych działań może być również wyciągnięcie konsekwencji wobec zarządcy terenu. Każdy zanieczyszczony teren to wykroczenie, które pociąga za sobą konkretne działania.

3. Jak wygląda procedura w momencie gdy kontenery są “otoczone” leżącymi wokół śmieciami?

W przypadku stwierdzenia przepełnionych kontenerów oraz zanieczyszczonego otoczenia kontenerów i wiat śmietnikowych podejmowane są niezbędne kroki polegające na podjęciu próby ustalenia sprawcy zanieczyszczenia, czyli osoby która nieprawidłowo wyrzuciła odpady. Po analizie samych odpadów – zależnie czy są to odpady poremontowe, gabarytowe – niejednokrotnie możliwe jest ustalenie sprawcy oraz lokalu, z którego śmieci pochodzą. W pierwszej kolejności zmierzamy do wyciągnięcia konsekwencji prawnych od osoby popełniającej wykroczenie. Następnie, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, przekazujemy zaistniałą sytuację do podmiotów odpowiedzialnych za porządek danego miejsca. Konieczne jest więc ustalenie właściciela terenu, a następnie przekazanie mu informacji o konieczności podjęcia kroków zmierzających do uprzątnięcia. W przypadku wspólnot mieszkaniowych sprawa jest przekazywana administratorowi terenu, a w przypadku terenu należącego do Miasta – do służb miejskich. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na uprzątnięcie terenu oraz rekontrola tych miejsc, a w przypadku braku reakcji ze strony zarządcy możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji prawnych również od niego.

4. W których dzielnicach Gliwic jest z tym największy problem?

W Gliwicach problem nie jest duży, a wiąże się przede wszystkim z większymi skupiskami ludzi. Dlatego najwięcej przypadków odnotowuje się przede wszystkim w dzielnicy Śródmieście, której Mieszkańcy w tym roku zgłaszali nam ten problem 30 razy.

5. Jak sytuacja przy kontenerach na śmieci wyglądała w ubiegłym roku? Czy problem się nasila czy widać poprawę?

W zakresie śmieci zalegających przy kontenerach problem zdaje się pozostawać na stałym poziomie. Wzrasta natomiast świadomość społeczna Mieszkańców w zakresie zgłaszania tego typu problemów. Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała przewartościowanie postrzegania spraw związanych ze swoim otoczeniem i zdrowiem. W zeszłym roku było to 109 zgłoszeń, a w analogicznym okresie bieżącego roku są to 52 zgłoszenia.

6. Co Strażnicy mogą poradzić mieszkańcom, żeby ich wiaty śmietnikowe były schludne?

Przede wszystkim zachęcamy do prawidłowego korzystania z kontenerów i wrzucania odpadów tam, gdzie ich miejsce. Przestrzegajmy zasad segregacji śmieci. Kiedy już zauważymy zanieczyszczone otoczenie kontenerów lub przepełnione pojemniki, warto zwrócić się telefonicznie do podmiotów odpowiedzialnych za czystość i porządek danego terenu. Jeżeli jest to teren wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, to w pierwszej kolejności zgłośmy problem zarządcy terenu, administracji. Jeżeli jest to teren należący do miasta (chodnik, pas drogowy) powinniśmy zwrócić się do odpowiednich służb miejskich – przede wszystkim pod bezpłatny numer interwencyjny Straży Miejskiej 986. Zgłoszenie zostanie przyjęte a temat kompleksowo załatwiony. Problem ten można zgłosić również do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Procedury w przypadkach usuwania pojazdów
Odpowiedź dodana: 22.04.2021

Co do zasady nie występują przesłanki do usunięcia pojazdu, w przypadkach, gdy pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany i pozostawiony jest poza drogą publiczną, strefą oznaczoną znakami drogowymi D-40 i D-41 (strefa zamieszkania, czyli obszarem obejmującym drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) lub strefą ruchu oznaczoną znakami drogowymi D-52 i D-53 (tj. obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) tj., np. na terenie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni.

W przypadku pojazdu pozostawionego na drodze publicznej, gdy występują przesłanki do usunięcia pojazdu, prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia powodu pozostawienia go w danym miejscu, które trwają kilka tygodni a czasem w sprawach skomplikowanych nawet 12 miesięcy. Pojazd zostaje usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela w momencie ustalenia wszystkich okoliczności pozostawienia pojazdu w toku czynności wyjaśniających. W ponad 70% przypadków po ustaleniu właściciela pojazdu, dochodzi do jego usunięcia przez niego osobiście.

Pytania o palenie traw, gałęzi, liści i kontrole na ogródkach działkowych
Odpowiedź dodana: 20.04.2021

1. Jakie są zagrożenia i sankcje wynikające ze spalania traw, gałęzi, liści i śmieci?

Spalanie traw, gałęzi, liści i śmieci powoduje zwiększoną ilość zadymienia oraz smogu. W większym stężeniu dym wynikający ze spalania może być duszący i bardzo nieprzyjemny, może również powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wypalanie traw oraz spalanie liści czy gałęzi może spowodować rozprzestrzenianie się ognia na większe tereny, a co za tym idzie, pożar oraz zagrożenie dla ludzi i środowiska.

W myśl art. 191 Ustawy o Odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) ten, kto wbrew zakazowi ujętemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub wspólspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

Art. 155 Ustawy o Odpadach zakazuje termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 ust.7 tejże Ustawy, który dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

2. Czy są przeprowadzane rutynowe kontrole na działkach i w ogrodach?

Tak są przeprowadzane. Między innymi jednym z obowiązków jakie wykonywane są na terenie Miasta to rutynowe kontrole na terenach R.O.D.

3.  Ile kontroli przeprowadzono w ubiegłym roku oraz ile i jakie kary nałożono?

W ubiegłym roku przeprowadzono 198 kontroli spalania na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Nałożono 61 mandatów karnych na łączną kwotę 8800zł, oraz zastosowano 30 środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń.

Wartym uwagi jest, iż mimo panującej pandemii statystki dotyczące ilości kontroli spalania utrzymują się na stabilnym poziomie – w latach 2019 i 2018 było to kolejno 205 i 210 kontroli spalania na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Pytanie dotyczące działań jednostki w trakcie pandemii
Odpowiedź dodana: 10.04.2021

Aktualnie wszyscy funkcjonariusze zadaniowani są pod kątem przestrzegania reżimu sanitarno-epidemicznego. Zadania delegowane są zależnie od obowiązujących przepisów. Do zadań tych należą m.in.: kontrola parków, skwerów, wszystkich przestrzeni publicznych, rejonów cmentarzy, placówek handlowych, targowisk, a także środków publicznego transportu zbiorowego.

Kontrole prowadzone są pod kątem zakrywania ust oraz nosa, stosowania dystansu społecznego, prowadzonych działalności gospodarczych oraz ich reglamentowania, a także stosowania się przez przedsiębiorców do aktualnych obostrzeń wynikających z przepisów prawa.

Od początku trwania pandemii (okres od 14.03.2020 r. do 31.03.2021 r.) przeprowadzono łącznie 17 892 kontrole pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych na terenie miasta, a także podjęto 2637 interwencji. Mieszkańcy przekazali 499 zgłoszeń dotyczących naruszania obowiązujących przepisów sanitarnych, a za pomocą miejskiego monitoringu wizyjnego ujawniono kolejne 973 wykroczenia. W związku z podejmowanymi interwencjami nałożono 156 mandatów, a także wymierzono 2456 pouczeń i skierowano 25 wniosków o ukaranie do Sądu.

Oczywiście jednostka nadal pozostaje do dyspozycji Mieszkańców w zakresie realizacji pozostałych zadań ustawowych, a w szczególności zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Pragnę zauważyć, że jedynie marcu 2021 roku odnotowano 2361 zgłoszeń Mieszkańców oraz 1930 zgłoszeń z monitoringu we wszystkich sprawach będących w kompetencji strażników. Nadto w zakresie obostrzeń sanitarnych wpłynęło w marcu 29 zgłoszeń Mieszkańców (23 niepotwierdzone, 6 potwierdzonych) oraz 123 zgłoszenia z monitoringu miejskiego.

Jednostka dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom miasta, również bezpieczeństwo w ramach panującego stanu pandemii. Funkcjonariusze na bieżąco reagują na wykroczenia, zwracają uwagę i pouczają osoby przebywające w miejscach publicznych o konieczności prawidłowego zasłaniania ust oraz nosa, lecz należy pamiętać, iż bardzo wiele zależy od samych mieszkańców oraz od gości naszego miasta, którzy poruszają się w przestrzeni publicznej.

Czy Straż Miejska reaguje na pojazdy rozjeżdżające zieleń?
Odpowiedź dodana: 19.03.2021

W tym zakresie od początku roku dyżurny jednostki przyjął 34 zgłoszenia w zakresie niszczenia roślinności. Każde z nich zostało obsłużone do 20 minut. Ujawniono 22 wykroczenia, a wobec sprawców wykroczeń wyciągnięte zostały lub zostaną w przypadku trwania czynności wyjaśniających konsekwencje prawne.

Nadmieniam, iż od kilku lat prowadzone są akcje informacyjne, a także okresowe działania prewencyjno-kontrolne z nastawieniem na ujawnianie wykroczeń, jednak w wielu przypadkach konieczne są zmiany infrastrukturalne lub rekultywacje terenu.

Za pośrednictwem między innymi social-mediów, przekazywane były informacje o konsekwencjach wynikających z niszczenia zieleni – informacja_1, informacja_2.

Ochrona środowiska, jest ważnym aspektem funkcjonowania jednostki, jednak podkreślić muszę iż z uwagi na działania priorytetowe związane z pandemią SARS-COV-2 w tym poleceniami Wojewody Śląskiego związanymi z narzuceniem na straże miejskie i gminne obowiązków wykonywania określonych zadań od marca 2020 r. czynności prewencyjno-kontrolne w zakresie niszczenia roślinności uległy ograniczeniu.

Dla przykładu zauważyć należy, iż  w okresie poza pandemią, niosącym za sobą inne działania priorytetowe na rzecz wspierania mieszkańców, funkcjonariusze średniorocznie podejmują około 650 interwencji zakresie niszczenia zieleni (informacja na podstawie danych statystycznych za lata 2018 i 2019).

Ile wraków samochodowych w naszym mieście udało się już usunąć i ile pozostało do usunięcia?
Odpowiedź dodana: 10.12.2020

W bieżącym roku kalendarzowym 2020, usunęliśmy 17 pojazdów z terenu Miasta Gliwice, które były pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub miały znamiona nieużytkowania – na podstawie art. 50a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z pozn. zm.). Pozostało 26 pojazdów zalegających na terenie miasta.
[dane na dzień udzielenia odpowiedzi]

Ile kontroli palenisk w tym roku przeprowadziła Straż Miejska w Gliwicach i ile osób ukarano za nieprawidłowe palenie?
Odpowiedź dodana: 07.12.2020

W okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 5.12.2020 r. przeprowadziliśmy łącznie 836 kontroli palenisk domowych, w wyniku których ujawniliśmy 14 wykroczeń w związku z art. 191 ustawy o odpadach (termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów) – tu w 3 przypadkach zastosowaliśmy środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, a 11 razy w postaci grzywny w drodze mandatu karnego. Ujawniliśmy również 2 wykroczenia określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska polegające na nieprzestrzeganiu ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – z czego w 1 przypadku zastosowaliśmy pouczenie, a w drugim przypadku grzywnę w drodze mandatu karnego.
Łączna kwota mandatów karnych wyniosła 3.050,00 złotych.

Czy gliwicka Straż Miejska dostosowała się do zaleceń Wojewody Śląskiego i ograniczyła liczbę kontroli w terenie?
Odpowiedź dodana: 07.12.2020

Zgodnie z poleceniem Nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13.03.2020 r., w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wskazane polecenie decyzją Nr ZKI.6330.9.5.2020 (13) Wojewoda Śląski odwołał z dniem 30.09.2020 r., gdzie następnie 21.10.2020 r. decyzją Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15) ponownie wydał polecenie ograniczenia do niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, uchwalonych przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr VI/21/12/2020 z dnia 22.06.2020 r. W związku z powyższym zastosowaliśmy pewne ograniczenia, pozostając jednak do dyspozycji Mieszkańców. Kontrole palenisk wykonujemy jedynie w przypadkach podpartych bezpośrednim zgłoszeniem Mieszkańców na temat możliwości nieprawidłowego spalania paliw w piecu. Udajemy się na miejsce i w przypadku braku oczywistych przesłanek nie wchodzimy do domów. Jednakże reagujemy skutecznie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości.

Pytania o Plac Piastów w Gliwicach
Odpowiedź dodana: 30.11.2020

1. Czy często macie, Państwo, telefony z prośbą o interwencje na placu Piastów? Czego one dotyczą, jakie to zgłoszenia?

W okresie od 1 stycznia do 26 listopada 2020 roku przyjęto łącznie 162 zgłoszenia ze strony Mieszkańców miasta w związku z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego. Wśród tych zgłoszeń dominował problem spożywania alkoholu (61) oraz osób nietrzeźwych przebywających w miejscu publicznym (36). Pozostałe dotyczyły zakłócania ładu i porządku publicznego (29), osób leżących w miejscu publicznym (23), osób bezdomnych (9) oraz naruszania wprowadzonych obostrzeń sanitarnych (4).

2. Jak często SM patroluje to miejsce i jakie problemy zauważają funkcjonariusze z patroli.

Plac Piastów jest i pozostaje jednym z priorytetów. Od początku roku przeprowadzone zostały 424 kontrole rejonu Placu Piastów. Ponadto cały teren objęty jest całodobową obserwacją poprzez miejski monitoring wizyjny. Z monitoringu najwięcej zgłoszeń dotyczyło między innymi – spożywania alkoholu w miejscu publicznym (168), osób leżących w miejscu publicznym (66) czy zanieczyszczania miejsca publicznego (29). Wszystkich zgłoszeń pochodzących z monitoringu miejskiego było 324.

3. Co strażnicy robią w przypadku np. pijaków oblegających przystanek? Wlepiają mandaty? Przeganiają tych ludzi?
W przypadku napotkania osób nietrzeźwych w miejscu publicznym, jakim są przystanki na Placu Piastów, podejmowane są kroki przewidziane przepisami obowiązującego prawa. W okresie od początku roku w wyniku przeprowadzonych interwencji przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień 63 osoby, a 3 do miejsca zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia życia aż 14 osób przekazanych zostało pogotowiu ratunkowemu. Za zakłócanie ładu i porządku publicznego wystawiono 5 mandatów i zastosowano 1 pouczenie w ramach środów oddziaływania wychowawczego, a za zanieczyszczanie miejsca publicznego 40 mandatów i 27 pouczeń. Dodatkowo za usiłowanie i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym wystawiono 83 mandaty, 128 pouczeń oraz 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

4. Ile zgłoszeń/interwencji było od początku tego roku (jeśli ze sprawdzeniem tak długiego okresu jest problem, to proszę podać liczby z pół roku lub przynajmniej 3 m-cy).

W okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. otrzymano łącznie 486 zgłoszeń, dodatkowo przeprowdzono 424 kontrole w sumie ujawniono 481 wykroczeń o charakterze porządkowym.

5. Czy jest możliwość, by tych patroli na pl. Piastów było jeszcze więcej?

Plac Piastów zawsze był i jest priorytetem i ilość kontroli wyraźnie wskazuje na intensywne działania na tym obszarze. Ponadto miejsce to znajduje się pod stałym nadzorem monitoringu miejskiego i w przypadku ujawnienia popełnienia wykroczenia, przestępstwa lub sytuacji zagrożenia życia, kierowane są tam doraźne patrole Straży Miejskiej. Jednakże zwrócić uwage nalezy na fakt, iż strażnicy obsługują całe miasto a zgłoszeń nie ubwa z dnia na dzień. Dodatkowo doszły nowe zadania w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19, co generuje bardzo dużo kontrole i działania na pozostałej części miasta.

Pytania o działania w trakcie pandemii w związku z decyzją Wojewody Śląskiego
Odpowiedź dodana: 20.10.2020

1. Czy prowadzą Państwo rutynowe kontrole palenisk, ścigacie nieprawidłowo parkujących kierowców?

W dalszym ciągu realizowane są zadania ustawowe związane kontrolą ładu i porządku publicznego, a także bieżące interwencje zgłaszane przez Mieszkańców.

 

2. Jaki procent Państwa sił został oddelegowany do prowadzenia działań związanych z pandemią, a ilu funkcjonariuszy pozostaje w gotowości interwencyjnej w innych sprawach?

Do zadań stricte związanych z pandemią oddelegowaliśmy 100% patroli, które mimo wszystko pozostają w gotowości interwencyjnej do podejmowania działań w sprawach porządkowych.

 

3. Jakie działania podejmują Państwo w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19?

Aktualnie wszyscy funkcjonariusze zadaniowani są pod kątem przestrzegania reżimu sanitarno-epidemicznego. Zadania delegowane są zależnie od obowiązujących przepisów zaktualizowanych Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Do zadań tych należą m.in.: kontrola parków, skwerów, wszystkich przestrzeni publicznych, otoczeń cmentarzy, placówek handlowych, targowisk, a także środków publicznego transportu zbiorowego.
Kontrole prowadzone są pod kątem zakrywania ust oraz nosa, stosowania dystansu społecznego, prowadzonych działalności gospodarczych oraz ich reglamentowania, a także stosowania się przez przedsiębiorców do aktualnych obostrzeń wynikających z przepisów prawa.


Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content