Przedmiot działalności i kompetencje

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych. Straż Miejska w Gliwicach jest jednostką organizacyjną gminy powołana Uchwałą Nr XVII/175/91 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 1991 r. Nadzór nad jej działalnością sprawuje prezydent miasta Gliwice. Strażą kieruje Komendant powołany przez prezydenta miasta. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego.

Do zadań straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2016 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867);
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
 4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
 5. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 7. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 8. wydawania poleceń;
 9. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 10. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji

 
 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...