Komórki organizacyjne

Wydział Organizacyjno-Finansowy

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowegonależy w szczególności obsługa organizacyjna, kadrowa, magazynowa, finansowa oraz rachunkowa Straży, prowadzenie składnicy akt izamówień publicznych, sporządzanie zbiorczych analiz wyników pracy strażników, kontrola zarządcza, prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych i instrukcji Komendanta oraz prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi.

Wydział Administracyjno-Prawny

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Prawnego należy w szczególności prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w tym przygotowywanie materiałów dowodowych, wnoszenie środków odwoławczych oraz reprezentowanie Straży przed sądem.

Wydział Profilaktyki i Komunikacji Społecznej

Do zakresu działania Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznejnależy w szczególności działalność profilaktyczna oraz promowanie właściwego wizerunku Straży, inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami a Strażą, udostępnianie informacji publicznej, prowadzenie oficjalnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, inicjowanie oraz podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz poprawy porządku.

Wydział Dyżurnych

Do zakresu działania Wydziału Dyżurnychnależy w szczególności przyjmowaniem zgłoszeń od mieszkańców lub instytucji i koordynowanie ich załatwienia w terenie przez strażników, a także prowadzenie ochrony obiektów powierzonych Straży, informowanie społeczności lokalnej o stanie irodzajach zagrożeń, obsługa monitoringu w zakresie wykrywania wykroczeń i przestępstw.

Wydział Prewencji

Do zakresu działania Wydziału Prewencjinależy w szczególności praca w terenie poprzez bieżące realizowanie zgłoszeńinterwencyjnych mieszkańców. Prowadzenie działań prewencyjno-kontrolnych wmiejscach zagrożonych naruszaniem spokoju i porządku publicznego. Czuwanie nad porządkiem ikontrola ruchu drogowego poprzez reagowanie na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi wkomunikacji, w tym usuwanie pojazdów z drogi oraz stosowanie urządzeń do blokowania kół pojazdów. Zabezpieczanie i ochrona porządku podczas zgromadzeń i wszelkiego rodzaju imprez publicznych. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy.

Wydział Dzielnicowych

Do zakresu działania Wydziału Dzielnicowychnależy w szczególności praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami, wynikających zprzepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, Ustawy o utrzymaniu czystości iporządku w gminach oraz Ustawy o odpadach. Prowadzenie działań kontrolnych związanych zochroną środowiska, w tym kontrola miejsc dzikich wysypisk śmieci, wyrzucania oraz spalania odpadów. Kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy. Kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe. Stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic imieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.

Skip to content