fbpx

Komórki organizacyjne

image_pdfimage_print
Wydział Organizacyjno-Finansowy

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności obsługa organizacyjna, kadrowa, magazynowa, finansowa oraz rachunkowa Straży, prowadzenie składnicy akt izamówień publicznych, sporządzanie zbiorczych analiz wyników pracy strażników, kontrola zarządcza, prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych i instrukcji Komendanta oraz prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi.

Wydział Administracyjno-Prawny

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Prawnego należy w szczególności prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w tym przygotowywanie materiałów dowodowych, wnoszenie środków odwoławczych oraz reprezentowanie Straży przed sądem.

Wydział Profilaktyki i Komunikacji Społecznej

Do zakresu działania Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej należy w szczególności działalność profilaktyczna oraz promowanie właściwego wizerunku Straży, inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami a Strażą, udostępnianie informacji publicznej, prowadzenie oficjalnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, inicjowanie oraz podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz poprawy porządku.

Wydział Dyżurnych

Do zakresu działania Wydziału Dyżurnych należy w szczególności przyjmowaniem zgłoszeń od mieszkańców lub instytucji i koordynowanie ich załatwienia w terenie przez strażników, a także prowadzenie ochrony obiektów powierzonych Straży, informowanie społeczności lokalnej o stanie irodzajach zagrożeń, obsługa monitoringu w zakresie wykrywania wykroczeń i przestępstw.

Wydział Prewencji

Do zakresu działania Wydziału Prewencji należy w szczególności praca w terenie poprzez bieżące realizowanie zgłoszeń interwencyjnych mieszkańców. Prowadzenie działań prewencyjno-kontrolnych w miejscach zagrożonych naruszaniem spokoju i porządku publicznego. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego poprzez reagowanie na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym usuwanie pojazdów z drogi oraz stosowanie urządzeń do blokowania kół pojazdów. Zabezpieczanie i ochrona porządku podczas zgromadzeń i wszelkiego rodzaju imprez publicznych. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy.

Wydział Dzielnicowych

Do zakresu działania Wydziału Dzielnicowych należy w szczególności praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami, wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, Ustawy o utrzymaniu czystości iporządku w gminach oraz Ustawy o odpadach. Prowadzenie działań kontrolnych związanych zochroną środowiska, w tym kontrola miejsc dzikich wysypisk śmieci, wyrzucania oraz spalania odpadów. Kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy. Kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe. Stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic i mieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.


Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content