fbpx
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

image_pdfimage_print

“Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych podanych przeze mnie w prowadzonym procesie rekrutacji, innych niż te, które wynikają z art. 221 Kodeksu pracy.”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych w Straży Miejskiej w Gliwicach jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@sm.gliwice.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych telefonicznie pod numerem telefonu 885-286-000 lub pisemnie w sekretariacie Straży Miejskiej w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnieniem w Straży Miejskiej w Gliwicach, w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
  4. Podanie danych w przypadku zgody nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. W przypadku danych wynikających z przepisu prawa podanie danych jest konieczne do zrealizowania zatrudnienia.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania obowiązków Administratora związanych z zatrudnieniem Pani/Pana* w Straży Miejskiej w Gliwicach, podmiotów świadczących usługi na rzecz Straży Miejskiej w Gliwicach, organów/komórek kontrolnych działających na mocy przepisów prawa, uprawnionym organom publicznym.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującym w Straży Miejskiej w Gliwicach jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Będą one przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, o którym mowa powyżej, a także przepisami powszechnie obowiązującymi w zależności od obowiązków ustawowych nałożonych na Straż Miejską w Gliwicach w tym zakresie.
  7. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi RODO.
  8. Pani/Pana* dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
  9. Pani/Pana* danych osobowych Straż Miejska w Gliwicach nie zamierza przekazywać do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.
  10. Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content