fbpx
31 stycznia 2022

Działanie ma sens, śmieci usunięte

Wyrzucasz odpady komunalne na dzikim wysypisku? Zły pomysł! Zobacz, jak to się kończy!
image_pdfimage_print

Działanie ma sens, kiedy prowadzi do celu. Nawet jeżeli trwa nieco dłużej niż zwykle. 11 stycznia 2022 r. na ulicy Ciesielskiej (dzielnica Ostropa, rejon 5) znaleźliśmy śmieci porzucone w miejscu niedozwolonym. Podczas czynności służbowych w sprawie udało się ustalić właściciela odpadów komunalnych, który przyznał się do ich porzucenia. Zobowiązaliśmy go do uprzątnięcia śmieci, wyciągnęliśmy też wobec niego przewidziane prawem konsekwencje. 24 stycznia 2022 r. odpady zostały uprzątnięte.

 

Przypominamy:

Art.  5.  Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1)  wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
(…)
3)  zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
(…)
3b)  pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
(…)
1a.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane przez właścicieli nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

 

Przypominamy także…
Art.  10.
2.  Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a
– podlega karze grzywny.

 

Pełne brzmienie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, znajdziecie TUTAJ.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content