Kandydaci na stanowisko strażnika miejskiego przechodzą następujące etapy rekrutacji:

 

 • Weryfikacja złożonych dokumentów – analiza dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu oraz sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
 • Test z wiedzy ogólnej – kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu, problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem oraz topografią miasta Gliwice.
 • Test sprawności fizycznej – poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia ogólnego poziomu sprawności fizycznej niezbędnej do pracy na stanowisku strażnika miejskiego. Poziom ogólnej sprawności fizycznej kandydata określa średnia ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - po zebraniu potrzebnych informacji oraz analizie dokumentów kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Badania psychologiczne oraz badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.), w tym w szczególności: 

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia  obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz   innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub    zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • cieszenie się nienaganną opinią,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobra znajomość topografii miasta Gliwice,
  • znajomość przepisów: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.),


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
  •   ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
  •   ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 • ukończony kurs samoobrony,
 • ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca patrolowa w terenie,
 • praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych
 • miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 • równoważny system czasu pracy,
 • umowa o pracę na czas określony.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • podpisane odręcznie CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy,
 • kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia stron z książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz z potwierdzeniem  
 • uregulowanego stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • kwestionariusz osobowy oraz formularz oświadczeń opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory/pod treścią ogłoszenia - pliki do pobrania.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...