fbpx
13 października 2023

Odpady wielkogabarytowe - wskazówki

Dzisiaj o odpadach wielkogabarytowych. Jakie odpady zaliczają się do tej grupy i co możemy z nimi zrobić?
image_pdfimage_print


Najlepszym miejscem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości jest strona segreguj.gliwice.eu. Znajdziecie tam harmonogram wywozu wszystkich rodzajów śmieci, nie tylko tych gabarytowych. Zamieszczony jest tam wykaz rzeczy, które zgodnie z przepisami możecie wystawić w miejscu zbiórki, a które należy samodzielnie przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rybnickiej 199B w Gliwicach. Jeśli nie ma w wykazie przedmiotu, który chcecie wyrzucić pomocną osobę udzielającą informacji znajdziecie pod numerem telefonu (032) 238 54 22.

WAŻNE jest jednak, by odpady wystawiane były nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż o godzinie 6:00 w dniu odbioru. Miejsce też nie może być przypadkowe – firmy świadczące usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą mieć możliwość bezpośredniego dojazdu.

Nie zawsze pozostawione przy śmietnikach, bezużyteczne już przedmioty, zostawiane są tam w złej wierze. Często lokatorzy nie mają świadomości, że łamią przepisy. Nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialności za swoje czyny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 10 ust. 2a:

„Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.”

Natomiast UCHWAŁA NR XXIV/488/2021 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice informuje:

§ 2. 2. Właściciele nieruchomości, oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów realizowanego poprzez: (…)

§ 13. 1. Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: (…)
2) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należy je wystawiać luzem zgodnie z przyjętym harmonogramem w miejscach z bezpośrednim dojazdem dla pojazdów firmy świadczącej usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż przed godziną 6:00 w dniu odbioru, lub samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, (…)

Jeśli wykroczeniu nie jest przypisana kwota grzywny w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń to wynosi ona do 500 zł.

Dodatkowo Art 145 Kodeksu Wykroczeń Dz.U. 2022 poz. 2151, który brzmi: § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content