fbpx
wróć do listy naborów

Wolne stanowisko urzędnicze - strażnika miejskiego SM-OF.110.14.2020

Numer naboru: SM-OF.110.12.2020 (termin składania ofert upłynie 23-12-2020 godz.: 12:00)
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach.

Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
cieszenie się nienaganną opinią,
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
znajomość przepisów:
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)
umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich,
prawo jazdy kat. B,
dobra znajomość obsługi komputera,
dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność,
odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
życiorys zawodowy,
kwestionariusz osobowy,
formularze oświadczeń.
Uwaga!

Dokumenty o których mowa w podpunkcie b i c dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Gliwice,
udział w interwencjach i kontrolach zlecanych przez dyżurnego Straży Miejskiej w Gliwicach,
podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,
udział w zabezpieczeniach i akcjach,
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Warunki pracy:
praca patrolowa w terenie,
praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
miejsce pracy: Miasto Gliwice,
równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00 %.

Dodatkowe informacje:
docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.
zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia.
dodatkowe atuty:
praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy uprzywilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser,
systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.
planowany termin zatrudnienia: styczeń 2021 r.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane powinny wysłać komplet dokumentów własnoręcznie podpisanych do siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach za pośrednictwem poczty w terminie:

do 23 grudnia 2020 r. do godziny 12:00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach

Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

Albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na ww. adres do 23 grudnia 2020 r. do godziny 12:00

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy przesłać fotokopię podpisanych dokumentów, następnie otrzymacie Państwo numer referencyjny.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.

Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 29 grudnia 2020 r.

Inne informacje:
selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane.
planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74 lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu
Komendant
Straży Miejskiej w Gliwicach
/-/ Janusz Bismor
(podpis elektroniczny)

Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content