fbpx

Ważne! Dziś o wodach opadowych!

image_pdfimage_print

Topiący się śnieg, padający deszcz tworzą wody opadowe. Niewłaściwe postępowanie z wodami opadowymi jest nie tylko wykroczeniem, może też powodować zagrożenie dla mienia, życia i zdrowia innych ludzi. Warto o tym pamiętać.

Zabronione jest dokonywanie zmian naturalnego spływu wód opadowych celem zmiany ich spływu na teren sąsiednich nieruchomości bądź na drogę.

Działka budowlana, na której znajduje się  budynek (budynki), powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszczalne jest odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Trzeba zauważyć, że Wody opadowe należą do kategorii wód zanieczyszczonych. Ich nienaturalne przekierowanie na drogę publiczną może zanieczyścić zarówno chodnika jak i ulicę.
Zimą, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera, taka sytuacja może dodatkowo spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia kierowców  oraz pieszych poprzez tworzenie śliskiej nawierzchni.

Zabronione jest także kierowanie wód opadowych na teren sąsiednich nieruchomości. Doprowadzenie do takiej sytuacji zagrożone jest, na podstawie art.478 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, karą grzywny . Możliwe jest też nałożenie (w odrębnym postępowaniu) kary administracyjnej.

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne link

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie link

Art.478.Kto: 1)wbrew przepisowi art.234ust.1zmienia kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych lub kierunek odpływu wód ze źródeł, lub odprowadza wody, lub wprowadza ścieki na grunty sąsiednie, podlega karze grzywny.
Art.234.1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1)zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł –ze szkodą dla gruntów sąsiednich;2)odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content