fbpx
Wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach SM-OF.110.8.2024

Wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach SM-OF.110.8.2024

SM-OF.110.8.2024

Straż Miejska w Gliwicach


44-121 Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2ADołącz do nas jako:


STANOWISKO URZĘDNICZE

1 Liczba stanowisk
1 Wymiar etetu
nabór w toku Status

Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2A Miejsce pracy
05 czerwca 2024 r. Ważne do
Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku zajmuje się:

 • ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • podejmowaniem i inicjowaniem działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Gliwice,
 • udziałem w interwencjach i kontrolach zlecanych przez dyżurnego Straży Miejskiej w Gliwicach,
 • podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałaniem w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,
 • udziałem w zabezpieczeniach i akcjach,
 • zabezpieczaniem miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustaleniem, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Kogo poszukujemy

  Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie średnie,
 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nienaganną opinią,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) :

 • Znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1763),
 • ustawa z dnia 11 maja 2023 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047),
 • ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469)
 • udokumentowany staż pracy w straży gminnej/miejskiej,
 • ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,
 • umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
 • Co oferujemy
 • możliwość korzystania z własnej siłowni,
 • możliwość zwiększania kompetencji miękkich i twardych,
 • finansowanie dodatkowych uprawnień (KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
 • korzystanie z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00%.

  Warunki pracy
 • praca patrolowa w terenie,
 • praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 • równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nie określony uzgodniona podczas rozmowy kwalifikacyjnej albo okres wynikający z przeniesienia pracownika z innej jednostki
 • Dodatkowe informacje
 • selekcja zostanie przeprowadzona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych,
 • pracownik wydziału Organizacyjno-Finansowego będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.
 • wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.
 • publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 12 czerwca 2024 r.
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • planowany termin zatrudnienia lipiec / sierpień 2024 r.

 • Twoja aplikacja musi zawierać

  (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie
 • Dołącz jeśli posiadasz

  (dokumenty dodatkowe)

 • kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy w straży gminnej/miejskiej,
 • kopię świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych/miejskich,
 • dyplom potwierdzający umiejętność sztuk walki


 • Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.  Aplikuj


  lub

  w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko urzędnicze SM-OF.110.8.2024” na adres:

  Straż Miejska w Gliwicach
  Wydział Organizacyjno-Finansowy
  ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

  Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres:
  nabor@smgliwice.pl

  Dokumenty należy złożyć do:
  05 czerwca 2024 r.

  W przypadku złożenia dokumentów pocztą elektroniczną
  należy podpisać dokumenty i wykonanie fotokopii.  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74
  lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu.


  Udostępnij:
  Open chat
  Potrzebujesz pomocy?
  Jak możemy Ci pomóc?
  Skip to content