13 września 2021

Trwają nabory - dołącz do nas! (2 ogłoszenia)

Trwa nabór - a nawet dwa! Warto zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami o pracę i zastanowić się nad ofertą.

Obecnie dostępne są dwa nabory na stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego:

Jakie są wymagania na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego (bez doświadczenia)?

 • Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 5. cieszenie się nienaganną opinią,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
 1. znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)
 1. umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
 2. ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dobra znajomość obsługi komputera,
 5. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
 • Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność,
 4. odporność na stres.
 • Wymagane dokumenty:
 1. życiorys zawodowy,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. formularze oświadczeń.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Gliwice,
 3. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,
 4. praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 5. kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach.
 • Warunki pracy:
 1. praca patrolowa w terenie,
 2. praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
 3. miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 4. równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00 %.

 • Dodatkowe informacje:
 1. docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.
 2. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 3. proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia.
 4. dodatkowe atuty:
 • praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
 • finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy uprzywilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
 • możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
 • umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser,
 • systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
 • praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
 • szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.
 1. planowany termin zatrudnienia: październik – listopad 2021 r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć komplet dokumentów własnoręcznie podpisanych do 19 września 2021 r.

 1. osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finansowego w godzinach pracy Straży,
 2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach (decyduje data wpływu oferty do Straży),
 3. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl (należy przesłać fotokopię podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.

Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 22 września 2021 r.

 • Inne informacje:
 1. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane.
 3. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
 4. wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74 lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu

Jakie są wymagania na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego (z uprawnieniami)?

 • Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 5. co najmniej 3 letni staż pracy,
 6. ukończone szkolenie podstawowe,
 7. cieszenie się nienaganną opinią,
 8. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 10. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
 1. znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795),
 1. udokumentowany staż pracy w straży gminnej/miejskiej,
 2. umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dobra znajomość obsługi komputera,
 5. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
 • Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność,
 4. odporność na stres.
 • Wymagane dokumenty:
 1. życiorys zawodowy,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. formularze oświadczeń.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 2. kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach,
 3. prowadzenie działań kontrolnych związanych z ochroną środowiska w tym kontrolą spalania odpadów w przydomowych paleniskach,
 4. dbanie o powierzony rejon w zakresie zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz tworzenia się dzikich wysypisk śmieci i prowadzenie w tym zakresie niezbędnych czynności wyjaśniających,
 5. kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy,
 6. kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
 7. stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz mieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.
 • Warunki pracy:
 1. praca patrolowa w terenie,
 2. praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
 3. miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 4. równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony uzgodnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej albo okres wynikający z przeniesienia pracownika z innej jednostki.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00 %.

 • Dodatkowe informacje:
 1. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata.
 2. docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
 3. proponowane warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze do 4300 zł, dodatek stażowy do 20%, miesięczne nagrody motywacyjne do 500 zł oraz nagrody za szczególne osiągnięcia powyżej 400 zł w systemie miesięcznym półrocznym i rocznym.
 4. dodatkowe atuty:
 • praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
 • finansowanie dodatkowych uprawnień (KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
 • możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
 • udziału obowiązkowy w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser X2 oraz X26,
 • systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
 • praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • jednostka nastawiona na rozwój pracowników,
 • szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych,
 • korzystanie z Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • pełne wyposażenie pracownika w niezbędny asortyment.
 1. planowany termin zatrudnienia: październik – listopad 2021 r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć komplet dokumentów własnoręcznie podpisanych do 19 września 2021 r.

 1. osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finansowego w godzinach pracy Straży,
 2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach (decyduje data wpływu oferty do Straży),
 3. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl (należy przesłać fotokopię podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.

Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 22 września 2021 r.

 • Inne informacje:
 1. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji online – MS TEAMS, ZOOM).
 2. oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane.
 3. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
 4. wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74 lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu

 


Zawsze aktualne ogłoszenia o naborach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – TUTAJ.

Udostępnij:
Skip to content