fbpx
Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach SM-OF.110.24.2023

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach SM-OF.110.24.2023

image_pdfimage_print
SM-OF.110.24.2023

Straż Miejska w Gliwicach


44-121 Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2ADołącz do nas jako:


KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w wydziale: Admistracyjno – Prawnym

1 Liczba stanowisk
1 Wymiar etetu
nabór w toku Status

Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2A Miejsce pracy
6 grudnia 2023 r. Ważne do
Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku zajmuje się:

 • kierowaniem pracami Wydziału Administracyjno-prawnego w celu zapewnienia poprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania zadań, związanych z prowadzeniem czynności wyjaśniających oraz kierowaniem spraw do Sądu,,
 • planowaniem i organizacją pracy podległych pracowników w celu zapewnienia terminowego wykonywania zadań związanych z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w straży miejskiej,
 • przydzielaniem zadań pracownikom Wydziału dotyczących bieżącej pracy i zadań oraz udzielanie niezbędnych wskazówek i pomocy w ich realizacji,
 • nadzorowaniem i kontrolą jakości wykonywanej pracy w zakresie przygotowywanej przez podległych pracowników dokumentacji,
 • sprawdzaniem pod względem merytorycznym i formalnym oraz parafowaniem i akceptacją pism oraz dokumentów sporządzanych przez podległych pracowników w związku ze współpracą z komórkami organizacyjnymi jednostki, a także innymi podmiotami i jednostkami administracji publicznej, jak również w ramach udziału w procesach dotyczących postępowań o zamówienia publiczne lub udzielanie odpowiedzi na informacje publiczne,
 • doskonaleniem stylu i metody pracy w Wydziale poprzez usprawnianie organizacji pracy na stanowiskach,
 • reprezentowaniem Wydziału wobec Komendanta Straży Miejskiej oraz wobec kierujących innymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej w Gliwicach poprzez przedstawienie wyników pracy Wydziału, w tym wyników analiz oraz trendu zmian efektów podległego zespołu i przydzielonych spraw,
 • reprezentowaniem Komendanta Straży Miejskiej na zewnątrz w tym przed Sądem,
 • opracowywaniem i przygotowywaniem projektów zarządzeń i poleceń związanych z działalnością jednostki straży miejskiej,
 • opracowywaniem projektów zakresów czynności podległych pracowników oraz dokonywanie ich okresowej oceny pracownika samorządowego,
 • czuwaniem nad ochroną danych osobowych,
 • realizacja zadań określonych w kontroli zarządczej dla jednostki Straży Miejskiej w Gliwicach w zakresie podległego wydziału,
 • wnoszeniem środków odwoławczych,
 • wykonywanie obowiązków dowódcy zmiany – zmianą nadzór nad wszystkimi pracownikami.
 • Kogo poszukujemy

  Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata stażu pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nienaganną opinią,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) :

 • Znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1763),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poźn.zm.),
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 11 maja 2023 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1047),
 • bardzo dobra znajomość komputera,
 • szkolenie podstawowe strażników gminnych,
 • wykształcenie wyższe specjalność rachunkowość lub prawo,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
 • Co oferujemy
 • możliwość podnoszenia kondycji fizycznej w tym możliwość korzystania z siłowni i sali gimnastycznej,
 • możliwość zwiększania kompetencji miękkich w tym liczne szkolenia,
 • stabilność zatrudnienia,
 • dodatkowe wynagrodzenie,
 • przejrzysty system motywacyjny oparty na efektach i działaniu,
 • wdrożony system nagród finansowych jak i pozafinansowych.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00%.

  Warunki pracy
 • praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • miejsce pracy – miasto Gliwice – budynek jednostki jak i praca w terenie,
 • tryb pracy: 8 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 • umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
 • Dodatkowe informacje
 • selekcja zostanie przeprowadzona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych, a w przypadku, większej liczby kandydatów (powyżej 5), selekcja może zostać przeprowadzona dodatkowo na podstawie:
 • testu merytorycznego,
 • komputerowego,
 • testu sprawności fizycznej,
 • pracownik wydziału Organizacyjno-Finansowego będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.
 • wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.
 • publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 11 grudnia 2023 r.
 • planowany termin testu merytorycznego to 18 grudnia 2023 r.,
 • planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 19 grudnia 2023 r.,
 • planowany termin zatrudnienia grudzień 2023 r. / marzec 2024 r.

 • Twoja aplikacja musi zawierać

  (dokumenty niezbędne)

 • Koncepcja pracy na stanowisku
 • CV
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie
 • Dołącz jeśli posiadasz

  (dokumenty dodatkowe)

 • kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy w straży gminnej/miejskiej,
 • kopię świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych/miejskich,
 • dyplom potwierdzający umiejętność sztuk walki


 • Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.  Aplikuj


  lub

  w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na kierownicze stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach SM-OF.110.24.2023”
  na adres:

  Straż Miejska w Gliwicach
  Wydział Organizacyjno-Finansowy
  ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

  Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres:
  nabor@smgliwice.pl

  Dokumenty należy złożyć do:
  6 grudnia 2023 r.

  W przypadku złożenia dokumentów pocztą elektroniczną
  należy podpisać dokumenty i wykonanie fotokopii.  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74
  lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu.


  Udostępnij:
  Open chat
  Potrzebujesz pomocy?
  Jak możemy Ci pomóc?
  Skip to content